BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 351TCHQ/KTTT
V/v: Bù trừ tiền thuế NK

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Sinh Khí Việt
(Số 7 Lý Nam Đế - Hoàn Kiểm - Tp. Hà Nội)
Cục Hải quan Tp. Hải Phòng
Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 47/SKV-CV /04 ngày29/12/2004 của Công ty TNHH Sinh khí Việt xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩutừ Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứquyết định hoàn thuế số: 4065/QĐ-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tàichính; Căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quanvề việc phối hợp hoàn thuế và nợ thuế để tiến hành bù trừ các khoản Công ty cònnợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ, nếu Công ty TNHH Sinh khíViệt vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan Tp. Hải Phòng xác nhận số thuếnhập khẩu còn được hoàn gửi Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứxác nhận của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàngnhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số cònnợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh phù hợp với quy định tạiThông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyếtđịnh bù trừ cho Cục Hải quan Tp. Hải Phòng để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Sinh khí Việt biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp. Hồ ChíMinh, Tp. Hải Phòng để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC (để b/cáo);
- Lưu VP, KTTT (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Thị Bình An