BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 351TCT/PCCS
V/v: Xử lý vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 5860 CT/TTr ngày13/12/2004 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn xử lý đốivới doanh nghiệp vi phạm chế độ kế toán, hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Về việc kê khai thuế thu nhậpdoanh nghiệp:

Tại điểm 9, phần B, mục IV Thông tưsố 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CPngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực thuế quy định: “Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khaiđang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiệncó những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi… vàxác định không đúng các điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp thì:

- Nếu những vi phạm được kiểm traphát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạttrốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan.

- Nếu những vi phạm nêu trên chưađược kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự điều chỉnh hiệu quả làmgiảm số thuế TNDN của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế TNDN thìnhững vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghịCục Thuế Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm về kế toán,hóa đơn chứng từ được phát hiện trong thời gian cơ sở kinh doanh được ưu đãimiễn thuế TNDN mà không xử phạt theo hành vi trốn thuế.

2. Về việc xử phạt vi phạm chế độkế toán:

Trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạmchế độ kế toán đã bị cơ quan Thuế xử phạt về vi phạm chế độ kế toán nhưng cơ sởkinh doanh vẫn không khắc phục những vi phạm đó thì Cục thuế tiếp tục xử phạtvi phạm hành chính theo quy định; không thực hiện việc đình chỉ sử dụng hóa đơnGTGT của cơ sở kinh doanh để chuyển sang sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếthành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương