BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lựclượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) và các Nghịđịnh số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009, số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 và số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên và Thông tư số 33/2014/TT-BTC ngày14/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụcấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia (sau đây viết tắt làThông tư số 33/2014/TT-BTC) và các quy định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Namvề thu BHXH, cấp và quản lý sổ BHXH, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH,hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố,BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn BHXH cấp huyện, đơn vị sửdụng lao động, người lao động, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khaithực hiện theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên; thời điểm hiệu lực thihành của chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người làm công tác dự trữ quốcgia (sau đây viết tắt là phụ cấp thâm niên nghề) kể từ ngày 01/11/2013.Trường hợp đã giải quyết hưởng lương hưu, trợcấp BHXH trước ngày 01/11/2013 thì không thuộc đối tượng áp dụng hưởng phụ cấpthâm niên nghề; đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH kể từ ngày01/11/2013 trở đi mà tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng chế độBHXH là toàn bộ tiền lương các tháng trước ngày 01/11/2013 thì khi tính hưởnglương hưu, trợ cấp BHXH không có khoản phụ cấp thâm niên nghề.

BHXH các tỉnh, thành phố nơi đang quản lý chi trảlương hưu, trợ cấp BHXH thực hiện rà soát hồ sơ đối với các trường hợphưởng lương hưu và trợ cấp BHXH kểtừ ngày 01/12/2013 trở đi nếu thuộc đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp thâm niênnghề theo quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BTC mà trong lương hưu và trợ cấpBHXH chưa có khoản phụ cấp thâm niên nghề thì căn cứ sổ BHXH đã ghi điều chỉnhlại mức đóng gồm phụ cấp thâm niên nghề để thực hiện điều chỉnh (đối tượnghưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp tai nạn lao động - bệnhnghề nghiệp hàng tháng thì nơi đang quản lý chi trả thực hiện; đối tượng hưởngBHXH một lần, trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tuấtmột lần thì nơi đã giải quyết thực hiện); lập Phiếu điều chỉnh cho từng loạichế độ theo mẫu quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXHViệt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quytrình giải quyết hưởng các chế độ BHXH để giao cho đối tượng vàbổ sung vào hồ sơ lưu trữ (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng thángthì gửi 01 bản Phiếu điều chỉnh về Trung tâm Lưu trữ - BHXH Việt Nam); tổ chứcchi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, một lần đầy đủ, kịpthời, đúng đối tượng và thực hiện chế độ thống kê - kế toán theo quy định.

Trung tâm Công nghệthông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản nàyhỗ trợ kỹ thuật để giúp BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng. BHXH Côngan nhân dân thực hiện.

Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Hướng dẫn thựchiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghịphản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (02 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương