BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 352/BXD-KTXD
V/v: Lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình các dự án chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Thanh tra Bộ Tài chính

Trả lời văn bản số 413/TTr-XD ngày 3/12/2008 của Thanh traBộ Tài chính về việc lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình các dự ánchuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 của Bộ Xây dựngHướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựngcông trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày7/2/2005 của Chính phủ; Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xâydựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trìnhtheo qui định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 củaChính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thông tư số08/2005/TT-BXD không thay thế Thông tư số 04/2005/TT-BXD.

2. Do đặc điểm các công trình xây dựng là thời gian xây dựngthường kéo dài nhiều năm, chế độ chính sách về quản lý xây dựng có nhiều thayđổi qua các thời kỳ, để đảm bảo các nguyên tắc không làm gián đoạn công việc vàđảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của dự án, Thông tư số 08/2005/TT-BXD đã quiđịnh:

"Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định,dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dởdang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo qui định trước khi Nghị định số16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triểnkhai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với qui định của Nghị định số16/2005/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định".

Vì vậy đối với các dự án đang triển khai thực hiện dở dang,để đảm bảo nguyên tắc như nêu trên, đối với các công việc như lập dự toán xâydựng công trình, định mức và đơn giá xây dựng... thì vẫn thực hiện theo quiđịnh trước khi Nghị định số 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợpngười quyết định đầu tư quyết định việc thực hiện các công việc nêu trên (lậpdự toán xây dựng công trình, định mức và đơn giá xây dựng...) cho các gói thầucòn lại của Dự án đang triển khai thực hiện dở dang cho phù hợp với qui địnhtại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP Thông tư số 04/2005/TT-BXD thì thực hiệntheo quyết định của người quyết định đầu tư. Vì vậy nội dung văn bản số 301/BXD-KTXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng là phù hợp với nội dung của Thôngtư số 08/2005/TT-BXD.

Thanh tra Bộ Tài chính căn cứ ý kiến nêu trên để triển khaithực hiện theo qui định./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ Tài chính;
BQLDA Mỹ Thuận;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh