BỘ THỦY SẢN
CỤC QUẢN LÝ CL, ATVS & TYTS
-------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số: 352/CLTY-CL
V/v Bổ sung danh sách doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Nhật Bản
Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2007

Kính gửi:Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 2991/CLTY-CL ngày 19/12/2006 về kiểm soát kháng sinh cấm trong thủy sản xuất khẩu vào Nhật Bản, Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và Thú y thủy sản xin thông báo một số thông tin liên quan đến Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu và Nhật bản không bắt buộc phải kiểm tra hoá chất kháng sinh cấm, cập nhật tới ngày 05/02/2007 như sau:
- Rút tên 06 doanh nghiệp (nêu tại phụ lục gửi kèm) ra khỏi danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu vào Nhật Bản không bắt buộc phải kiểm tra hoá chất, kháng sinh cấm do bị cơ quan thẩm quyền Nhật bản cảnh báo phát hiện kháng sinh cấm trong các lô hàng xuất khẩu vào Nhật Bản. Các lô hàng thủy sản được sản xuất tại các doanh nghiệp này khi xuất khẩu vào Nhật bản bắt buộc phải các giấy chứng nhận không chứa dư lượng kháng sinh cấm do Cục hoặc các Trung Tâm CL ATVS & TYTS vùng thuộc Cục cấp.
- Thông tin chi tiết về Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu vào Nhật bản không bắt buộc phải kiểm tra hoá chất, kháng sinh cấm cập nhật tớ ngày 05/02/2007 xin xem tại website của Cục: http://www.nafiqaved.gov.vn/Hethong.asp?ID=157
Rất mong sự hợp tác của Quý Tổng cục và xin trân trọng cám ơn.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga