TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN)
Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0300105356

Trả lời văn bản số 3735/Cty-TCKT ngày23/12/2014 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ quy định nội dung trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuếcủa người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặctên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

....

Trường hợp tên, địa chỉ người muaquá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụngnhư: "Phường" thành "P"; "Quận" thành"Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam"thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Tráchnhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành"KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chinhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đườngphố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉdoanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp”.

Về nguyên tắc, khi lập và nhận hoáđơn, tiêu thức tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua phải ghitheo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp Chi nhánh của Công ty têntheo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động là “Chi nhánh Công ty TNHH MTV Việt NamKỹ nghệ Súc sản (VISSAN) – Trung tâm kinh doanh chuỗi Cửa hàng Vissan” khôngthể ghi hết trên cùng một dòng tại chỉ tiêu tên của người bán hàng, tên của ngườimua hàng trên tờ hóa đơn thì Chi nhánh có thể rút gọn: “CN Cty VISSAN – TT KDchuỗi Cửa hàng VISSAN” để sử dụng khi lập và nhận hoá đơn.

Cục Thuế TP thông báo để Công tybiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 3;
- Lưu VT-TTHT.
- 4319-322577
(Nam-HĐCT-Vissan)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga