TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 352/GSQL-GQ1
V/v giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Kuwait

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Đạisứ quán Việt Nam tại Nhà nước Kuwait.
(Địa chỉ: Jabriya, Blcok 10, Str. 10, Villa 96, Kuwait)

Trảlời công điện số 88 của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Kuwait về vướng mắcliên quan đến vận đơn gốc của Công ty Dar A1 - Hay, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theoquy định hiện hành đối với hàng hóa là lốp ôtô đã qua sử dụng kinh doanh tạmnhập tái xuất thì phải có giấy phép của Bộ Công Thương. Qua xem xét hồ sơ gửikèm (giấy phép của Bộ Công Thương và thư trình bày của doanh nghiệp Kuwait) chothấy, giấy phép của Bộ Công Thương cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên thương mại và du lịch Thuận Phát đối với lô hàng lốp ôtô đã qua sửdụng tại công văn số 1609/BCT-XNK ngày 01/3/2012 có giá trị thực hiện đến ngày30/6/2012. Tuy nhiên, theo trình bày của doanh nghiệp Kuwait thì đến ngày 22/7/2012 hàng mới về đến cảng Hải Phòng. Do vậy, giấy phép do Bộ CôngThương cấp tại công văn số 1609/BCT-XNK dẫn trên sẽ không còn hiệu lực để làmthủ tục hải quan đối với lô hàng này (trừ khi doanh nghiệp được Bộ Công Thươnggia hạn giấy phép).

Đốivới trường hợp hàng hóa chưa làm thủ tục Hải quan thì cơ quan Hải quan khônggiữ hồ sơ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan không có thẩm quyềngiải quyết việc yêu cầu Công ty TNHH một thành viên thương mại và du lịch ThuậnPhát trả vận đơn gốc cho doanh nghiệp Kuwait. Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến để Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Kuwait biết, trả lời doanhnghiệp.

Trântrọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn