THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 352/TTg-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (công văn số 3978/TTr-UBND ngày 27tháng 11 năm 2008, số 192/BC-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008), của Bộ Tài nguyênvà Môi trường (công văn số 38/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008, số 361/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 02 năm 2009) về việc điều chỉnh quy hoạch sửdụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Tây Ninh, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủyban nhân dân tỉnh Tây Ninh tính toán lại các chỉ tiêu về đất để lập điều chỉnhquy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh TâyNinh trình Chính phủ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh, hiện trạng sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất và khả năngđầu tư thực hiện các dự án, công trình có sử dụng đất.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: PL, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), Th.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải