VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3520/VPCP-VX
V/v phê duyệt đề án quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện Đề án thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003; Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoàn chỉnh lại Đề án thực hiện thí điếm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý ở thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30 tháng 7 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần