BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: Phương pháp tính thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
- Cục thuế thành phố Hà Nội.
- Liên đoàn quần vợt Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 29/CV /2011-LĐQV ngày 08/7/2011 và công văn số 24/LĐQV /2011 ngày 14/06/2011 của Liên Đoàn quần vợt Việt Nam đề nghị hướng dẫn về áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Ngày 29/04/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 6170/BTC-TCT về thuế GTGT, TNDN và việc sử dụng hóa đơn hướng dẫn như sau: “Từ ngày 01/01/2009, tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì các đơn vị này phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật định.
Trường hợp các đơn vị nêu trên có đủ hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và xác định được doanh thu nhưng không hạch toán và không xác định riêng được chi phí, không xác định được riêng thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thì đơn vị thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và áp dụng tỷ lệ GTGT quy định tại điểm 2.2.b Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ (%) theo quy định tại điểm 4 Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.
Đối với tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên, không có hóa đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp”.
Trường hợp Liên Đoàn quần vợt Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, thì Liên đoàn thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và áp dụng tỷ lệ GTGT quy định tại điểm 2.2.b Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ (%) theo quy định tại điểm 4 Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội và Liên Đoàn quần vợt Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Vụ KK, PC (TCT);
- Website Ngành thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn