BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------------------

Số: 3522/TCHQ-GSQL

V/v: Khai báo nhập khẩu hoá chất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2010

Kính gửi: Công ty Cổ phần An Khang

(Số 100 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 69. 10/CV-AK ngày9/6/2010 của Công ty về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty nhập khẩu mặt hàng dicalcium phosphate có mã số HS 28.35.25.00 về làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, mặt hàng này vừa có trong Danh mục nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 3/7/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vừa thuộc Danh mục hoá chất phải khai báo ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ.

Đề nghị Công ty đối chiếu với quy định tại khoản 4, Điều 18, Nghị đinh số 108/2008/NĐ-CP nêu trên, nếu hàng hoá nhập khẩu của Công ty thuộc đối tượng miễn trừ khai báo thì không phải khai báo, nếu không thuộc đối tượng miễn trừ khai báo thì phải khai báo hoá chất khi nhập khẩu theo đúng quy định. Trường hợp Công ty có yêu cầu giải quyết khác với quy định tại Nghị định này thì liên hệ với Bộ Công Thương để được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường