BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3523/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Dự thi tuyển sinh ĐH năm 2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học.

Ngày 21 tháng 02 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạođã có công văn số 1103/BGDĐT-KTKĐCLGD gửi các đại học, học viện; các trường đạihọc, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) về phương hướng, nhiệm vụ côngtác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013. Tại khoản 1 mục IV của công văn trênđã quy định:"Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố đượcchỉ định dự thi tại cụm thi Thành phố Hải Phòng, Thành phố Vinh, Thành phố QuyNhơn hoặc Thành phố Cần Thơ, nhưng nếu tốt nghiệp THPT tại các tỉnh, thành phốkhác và thí sinh tự do không bắt buộc phải dự thi tại cụm thi được chỉ định".

Ngoài các đối tượng thí sinh nêu trên, nếu có thísinh nào đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại cụm thi, nay có nguyện vọng dự thitrực tiếp tại trường đăng ký học, thì Hội đồng tuyển sinh các trường hướng dẫnthí sinh làm thủ tục và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh được dự thi tạitrường theo nguyện vọng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học,học viện, các trường đại học biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr. Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- BCĐ TS ĐH, CĐ 2013;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngô Kim Khôi