BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3524/BNN-HTQT
V/v gia hạn Giấy phép hoạt động của tổ chức LienAid, Xingapo

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban công tác về các tổ chức Phichính phủ nước ngoài.

Phúc đáp công văn số 626/UB-CV ngày 08/10/2010 của Ủy bancông tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài về việc gia hạn Giấy phép hoạtđộng của tổ chức LienAid, Xingapo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cungcấp một số thông tin liên quan đến một số hoạt động mà tổ chức LienAid phối hợpthực hiện trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường.

Năm 2009, Tổ chức LienAid, Xingapo và Trung tâm QG Nước sạchvà VSMT nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký kết Biên bản thỏa thuận vềviệc triển khai Dự án “Thí điểm mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho vùng ngập lụtĐồng bằng sông Cửu Long” và thực hiện dự án trên cơ sở văn bản số 1579/BNN-HTQTngày 08/6/2009 cho phép tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của tổ chứcLienAid và Quyết định số 1850/QĐ-BNN-TC ngày 11/8/2009 về việc phê duyệt dựtoán chi tiết dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với khoản việntrợ 38.950 SGD tương đương 447.930.000 VNĐ.

Dự án “Thí điểm mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho vùng ngậplụt Đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai tại tỉnh Long An bao gồm các hoạtđộng: Thiết kế và xây dựng 60 nhà tiêu hợp vệ sinh cho vùng ngập lụt; đào tạo,tập huấn cho đội thợ và hộ gia đình; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồngvề nước sạch và vệ sinh nhằm thúc đẩy và nhân rộng các loại hình nhà tiêu phùhợp với vùng ngập lụt.

Trong quá trình triển khai dự án, LienAid đã phối hợp, cửchuyên gia hỗ trợ Trung tâm các hoạt động truyền thông, giám sát, quản lý dự ánvà nâng cao năng lực cho cán bộ Trung tâm thông qua chuyến thăm quan học hỏitại Xingapo do LienAid tài trợ. Sự hợp tác hiệu quả đã tạo nên thành công củadự án tại Long An với 60 mô hình nhà tiêu được xây dựng góp phần nâng cao chấtlượng cuộc sống của người dân vùng dự án.

Hiện nay LienAid và Trung tâm nước sạch và VSMT nông thônđang tiếp tục hợp tác trong hoạt động “Cải thiện điều kiện nước sạch và VSNTtại Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2014 với khoản kinh phí cam kết hỗ trợ là1.000.000 SGD thông qua Biên bản ghi nhớ giữa Bộ NN và PTNT với Tổ chức LienAidký kết ngày 18/6/2010 và Quyết định số 2446/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/9/2010 của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch năm 2010.

Với những hỗ trợ rất cụ thể trong nỗ lực cải thiện điều kiệncấp nước và vệ sinh nông thôn Việt Nam, LienAid đang là một trong những tổ chứccó đóng góp thiết thực trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.Bộ NN và PTNT kính đề nghị Ủy ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nướcngoài xem xét, làm thủ tục để gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức LienAidtrong thời gian tới.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (NM 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng