ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3524/UBND-NN
V/v Tăng cường công tác bảo vệ thực vật đối với sản xuất rau, chè an toàn.

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Thực hiện Chỉ thị số 4544/CT-BNN-BVTV ngày 09/6/2015 của BộNông nghiệp và Phát trinnông thôn về việc tổ chức công tác bảo vệ thực vật để sản xuất rau, chè an toàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất rau, chè an toàn theoQuy hoạch vùng sản xuất rau, chè tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến 2020tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của UBND tỉnh, trong đó tập trungchỉ đạo phát triển vùng sản xuất an toàn áp dụng quy trình sản xuất an toàn hoặcVietGAP và có hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP).

b) Kiểm tra, rà soát lại công tác bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất rau,chè, khuyến khích hỗ trợ người dân áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổnghợp (IPM), sử dụng các chế phẩm thuốc BVTV sinh học, có nguồn tự nhiên, hạn chếsử dụng các thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học; tuyệt đối không đ người dân sử dụng thuc BVTV ngoài danh mục.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua bán, vận chuyển, sử dụngthuốc BVTV trên thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định củanhà nước về kinh doanh thuốc BVTV.

d) Tham mưu UBND tỉnh triểnkhai các chính sách ưu đãi về tín dụng nông thôn, thành lập hợp tác xã nôngnghiệp, áp dụng quy trình VietGAP, khuyến khích hợp tác liên kết phát triển sảnxuất .... cho các đối tượng thụ hưởng.

2. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc:

a) Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các tổ hợp tác,hp tác xã làm cơ sở để phát triển cácliên kết với doanh nghiệp trong sản xuất rau, chè an toàn, tạo điu kiện thuận lợi cho việc áp dụngcác quy trình, tiêu chun kỹthuật trong sản xut.

b) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dântrong việc sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất rau, chè theo đúng hướng dẫnchuyên ngành, không lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất, đồng thời xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm về buônbán, kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn./.


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Như trên;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S