BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3525/TCT-CS
V/v vướng mắc về hóa đơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Công ty CP Bourbon An Hòa.
(Đ/c: Tầng M, Tòa nhà in Thanh Niên, số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. HCM).

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 18/2014/CV-TCKH ngày 18/02/2014 của Công ty cổphần Bourbon An Hòa v/v xử lý đối với hóa đơn đã lập và công văn số 2226/CT-KT2 ngày 23/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh v/v vướng mắc vềhóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Khoản1, Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

“1.Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụsở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sótgây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.”

Căncứ khoản 2, Điều 17, chương 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 củaChính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho ngườimua nếu phát hiện lập sai, hoặc yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã muabị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóađơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưugiữ hóa đơn tại người bán.

Biênbản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trảlại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

TạiĐiều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (có hiệu lựctừ ngày 1/6/2014) quy định về xử lý đối vớihóađơn đã lập:

“1.Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai,người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trườnghợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứngdịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao chongười mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủybỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữsố hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mớitheo quy định.

3. Trường hợp hóa đơnđã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán vàngười mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người muaphải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằngvăn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóađơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõđiều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa,giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướngdẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theoPhụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Tạiđiểm 2.8 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014quy định:

“2.8.Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bánđã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng,nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóakhông đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuấthàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóađơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách,chất lượng, tiền thuế GTGT.

…”

Căncứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuếtỉnh Tây Ninh tại công văn số 2226/CT-KT2 ngày 23/6/2014:Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp thông gióKruger Việt Nam thuê quyền sử dụng đất của Công ty CP Bourbon An Hòa, Công tyCP Bourbon An Hòa đã bàn giao đất, chuyểngiao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng diện tích đấtthuê từ ngày 5/5/2010 (ngày ký hợp đồng số 08/10/HĐTLĐ-BAC ) đến ngày 5/7/2012,nếu Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam trả lại diện tíchđất thuê 11.594,2m2 tại vị trí lô đất số A13.9 cho Công ty CP Bourbon An Hòa,Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam phải lập lại hóa đơn, trên hóađơn ghi rõ diện tích đất thuê trả lại do hai bên thỏathuận để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4 củaCông ty Cổ phần Bourbon An Hòa; giá trị tiền thuê đất Công ty TNHH Công nghiệpthông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng từ ngày 05/5/2010 đến ngày 5/7/2012.

Tổngcục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty được biết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ KK, Vụ TVQT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn