B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3526/LĐTBXH-BHXH
V/v tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề, học việc

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn TriumphInternational Việt Nam
Số 02, đường số 3, KCNSóng thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 28/01/15 ngày 21 tháng 01 năm 2015 củaCông ty về việc xác định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006thì người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân ViệtNam, làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao độngcó thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì người học nghề, tập nghềkhông thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga