BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Áp dụng chế độ ưu tiên theo Thông tư 63/2011/TT-BTC .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
(Địa chỉ: Lô I2, đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp.HCM)

Về đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính đối với Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 12/3/2012 Tổng cục Hải quan đã gửi công văn đề nghị các đơn vị trong, ngoài ngành để tiến hành việc thẩm định đối với Công ty theo đúng quy định tại Thông tư 63/2011/TT-BTC. Tuy nhiên, đến ngày 4/7/2012 Tổng cục Hải quan mới nhận được hồ sơ đầy đủ của Công ty. Trong giai đoạn này, Tổng cục Hải quan đang chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện thí điểm chương trình doanh nghiệp ưu tiên theo Thông tư 63/2011/TT-BTC. Do vậy, đối với trường hợp của Công ty, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục xem xét, thẩm định sau khi sơ kết một năm thực hiện chế độ này.
Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái