BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3526/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Canon Việt Nam
(Đ/c: Lô A1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số CVN-TL/GDO-08052014 ngày 08/5/2014 của Công ty TNHH Canon Việt Nam về hóa đơn, kê khai thuế và thuế nhà thầu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động phân phối hàng hóa qua kho ngoại quan (nội dung vướng mắc số4) như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 13 Điều 4 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 và khoản 7 Điều 4 Chương ILuật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 thì kho ngoại quan không phải là cửakhẩu.

Tại Khoản 3 Điều 2Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế nhưsau:

“3. Cơ sở thườngtrú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơsở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sảnxuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm:

a) Chi nhánh, vănphòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khíhoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

b) Địa điểm xâydựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

c) Cơ sở cung cấpdịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hay một tổ chức, cánhân khác;

d) Đại lý chodoanh nghiệp nước ngoài;

đ) Đại diện tạiViệt Nam trong trường hợp là đại diện cóthẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanhnghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanhnghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứngdịch vụ tại Việt Nam”.

Tại tiết b) Khoản 1Điều 2 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDNquy định về người nộp thuế như sau:

“b) Doanh nghiệpđược thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanhnghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;”.

Tại khoản 5 Điều 1Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuếđối với nhà thầu nước ngoài quy địnhvề đốitượng áp dụng như sau:

“5. Tổ chức, cánhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thịtrường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại”.

Tại khoản 5 Điều 2Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định về đối tượng không áp dụng nhưsau:

“5. Tổ chức, cánhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa đểphụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặcđể cho doanh nghiệp khác gia công".

Ngày 10/7/2014, BộTài chính có công hàm số 116/BTC-CST trả lời Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tạiViệt Nam, trong đó nội dung số 4 trả lờivềkiến nghị được miễn thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóatại kho bảo thuế/khu vực bảo thuế như sau:

“Trường hợp doanhnghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định về pháp luậtvề thương mại có liên quan và có hoạt động cung ứng dịch vụ, phân phối hàng hóatrong kho ngoại quan, cảng nội địa... thuộc lãnh thổ Việt Nam tạo thành cơ sởthường trú tại Việt Nam thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam”.

Căn cứ các quyđịnh trên, nếu doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóađể phụ trợ cho hoạt động vận tải quốctế,quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thìthuộc đối tượng không áp dụng theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Trường hợp khôngthuộc đối tượng không áp dụng theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì tiếp tụcthực hiện theo công hàm số 116/BTC-CST nêu trên.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty TNHH Canon biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC, HTQT, KK&KTT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn