VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3526/VPCP-KGVX
V/v lộ trình thực hiện trao đổi văn bản điện tử trong CQNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xét kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trìnhsố 11/TTr-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2013 về việc phê duyệt Lộ trình thực hiệntrao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2013 -2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quanliên quan dự thảo văn bản của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, ngành, địa phươngđôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thịsố 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; trong đó đềra một số mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2013 - 2015 trên tinh thần có sự nhấttrí của đa số các Bộ, ngành, địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong QuýII năm 2013.

2. Chủ động phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phươngcòn lại hoàn thiện việc xây dựng lộ trình bắt buộc thực hiện trao đổi văn bảnđiện tử tại cơ quan mình.

3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2013 vềphương án xây dựng Hệ thống thông tin quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốccho các cơ quan Chính phủ, đề xuất giải pháp khả thi để triển khai rộng khắp,hướng tới việc bắt buộc sử dụng Hệ thống này trong quá trình trao đổi văn bảngiữa các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyềnthông biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định