BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3528/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 1968/CT-TTHTngày 12/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về thuế suất thuế GTGT sản phẩm rọ đá,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.21 mục II phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ:

“Sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩmcơ khí tiêu dùng) bao gồm:

…..

c- Các sản phẩm là công vụ sảnxuất nhỏ như: kìm, búa, cưa, đục, xẻng, cuốc, liềm hái, bộ đồ nghề là sản phẩmcơ khí, đinh”.

Tại Biểu thuế suất thuế GTGT banhành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính quyđịnh sản phẩm tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào làm bằng dây sắt hoặcthép; sắt hoặc thép được dát và kéo thành mắt lưới thuộc mã số 7314, áp dụngthuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,sản phẩm rọ đá sản xuất từ dây thép mạ kẽm áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Kon Tum được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương