BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3528/TCT-KK
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 01/CT-THNVDT ngày 02/01/2014 củaCục Thuế tỉnh Kiên Giangvề chính sáchthuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 15 Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế TNBN áp dụng cho kỳ tính thuếthu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi quy định:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trongkỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinhdoanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm cáckhoản thu nhập sau:

15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thunhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chiphí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.”.

- Tại khoản 3 và điểm a khoản 8 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC quy định:

“Điều 18. Điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp

3. Việc ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp mớithành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuấtkinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tưghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh lần đầu của doanh nghiệp...

8. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không ápdụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thôngtư này.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang căn cứ vào điều kiệnthực tế hướng dẫn Công ty cổ phần Trang Trí thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giangbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC, Vụ CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn