BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3529/BGDĐT-CTHSSV
V/v hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè 2013 và chương trình “Hành trình đỏ” 2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, Ban chỉđạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã có Hướng dẫn số 89/HD-BCĐQG vềviệc thực hiện “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè 2013, sau đây gọi tắt là“Chiến dịch” ( xin được đính kèm). Để hưởng ứng Chiến dịch nêu trên, Bộ Giáodục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện,trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cáccơ sở giáo dục) thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai các nội dung hoạtđộng và tổ chức truyền thông trên các phương tiện của nhà trường về “Chiến dịchnhững giọt máu hồng” hè 2013 và Chương trình Hành trình đỏ 2013 theo hướng dẫnsố 89/HD-BCĐQG đã nêu ở trên.

2. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉđạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh, thành phố và các cơ sở huyết họctruyền máu để tổ chức thực hiện và triển khai hiến máu tình nguyện trong các cơsở giáo dục.

3. Các thông điệp chính sử dụngtrong “Chiến dịch”:

“Hiến máu cứu người – một nghĩa cửcao đẹp”

“Mỗi giọt máu cho đi – một cuộcđời ở lại”

“Sẻ giọt máu đào – trao niềm hyvọng”

“Kết nối trái tim – kết nối sựsống”

“Hiến máu cứu người – trách nhiệmtrước hết thuộc về các nhà quản lý”

Các trường học có thể lựa chọn mộttrong những thông điệp trên để hưởng ứng và truyền thông trong nhà trường.

4. Thông qua việc truyền thông,vận động thành lập các câu lạc bộ hoặc đội hiến máu dự bị, câu lạc bộ nhữngngười có nhóm máu hiếm; từ đó phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện sâurộng trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên trong nhàtrường để đáp ứng được lượng máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong dịp hènăm 2013.

Việc hưởng ứng Chiến dịch nêu trênlà một việc làm có ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc và góp phần chăm sóc sứckhỏe nhân dân, khắc phục được tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp hè. BộGiáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả và báocáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9/2013 theo địa chỉ: Vụ Côngtác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Thôngtin chi tiết xin liênhệ đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng, Chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên. Điện thoại/Fax:04 38680367. E-mail: ntthang.hssv@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Trần Quang Quý (để p/h);
- BCĐQGVĐHMTN (để b/c);
- TƯHCTĐVN (để p/h);
- TƯĐTNCSHCM (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa