BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3529/BHXH-TCKT
V/v chi hỗ trợ cho y ban nhân dân xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Thực hiện Thôngtư liên tịch s 41/2014/TTLT-BYT -BTCngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế,Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm ytế; Công văn số 5510/BYT-BH ngày03/8/2015 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểmy tế (BHYT); Công văn số 9751/BTC-HCSN ngày 17/07/2015 của Bộ Tài chính về nộidung chi hỗ trợ choy ban nhân dân xã lập danh sách thamgia BHYT, Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương (gọi chung là BHXH tỉnh) một số nội dung như sau:

1. Chi hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) để thực hiện lập danh sách tham giaBHYT trên địa bàn

a) Phạm vi: Chi bồi dưỡng cho cán bộđược giao nhiệm vụ lập danh sách tham gia BHYT.

b) Số kinh phí hỗ trợ, mức chi

- Năm 2015: Sốkinh phí hỗ tr đưc căn cứ vào sốngười tham gia BHYT do UBND cấp xã lập và mức chi 1.500 đng/người.

- Từ năm 2016: Sốkinh phí được hỗ trợ được căn cứ vào danh sách tăng, giảm đối tượng được tínhtheo số người tham gia BHYT tăng, giảm trong năm do UBND cấp xã lập và mức chiBHXH Việt Nam thông báo hàng năm trên cơ sở dự toán đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt.

c) Hồ sơ thanh toán

- Năm 2015: Căncứ danh sách người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập, PhòngThu (hoặc bộ phận thu) lập biểu tổng hợp số người tham giaBHYT chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính (hoặc bộ phận kế toán) đ làm h sơ thanh toán (Mu số 01 đính kèm).

- Từ năm 2016: Căn cứ danhsách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do UBND cấp xã lập, hằng tháng PhòngThu (hoặc bộ phận thu) lập biu tnghp tăng giảm số người tham gia BHYT chuyn Phòng Kế hoạch - Tài chính (hoc bộ phn kế toán) để làm hồ sơ thanh toán (Mu s01 đínhkèm).

d) Chuyển kinh phí

- Năm 2015: Cơ quan BHXH thực hiệntạm ứng 50% kinh phí htrợ tính theo mức chi quy định vàtổng số dân số của xã tại thời điểm hỗ trợ cho UBND cấp xã. Số còn lại cơ quanBHXH chuyn đủ sau khi nhận được danhsách người tham gia BHYT do UBND cấpxã lập.

- Từ năm 2016: Khi nhận được danhsách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do UBND cấp xã lập theo quy định tạiĐiểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT -BTC cơ quan BHXHchuyển kinh phí hỗ trợ choUBND cấp xã.

Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinhphí chi hỗ trợ cho UBND cấp xã theo phương thức thanh toán chuyn khoản hoặc chi trực tiếp bngtin mặt.

đ) Quyết toán

Kinh phí chi hỗ trợ cho UBND cấp xãđể thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn được tổng hợp và quyếttoán vào chi phí chi quản lý bộ máy của đơn vị (mục 6750, tiểu mục 6799 Mục lụcngân sách chi quản lý bộ máy của Ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy chếchi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam).

2. Các nội dung chi liên quan đếnviệc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT (Chi in ấn mẫu biểu phátcho hộ gia đình để kê khai, chi tập huấn cho UBND cấp xã...)

2.1. Nguồn kinhphí

a) Năm 2015

- Kinh phí chi in ấn mẫu biểu phátcho hộ gia đình đ kê khai danh sách,BHXH tỉnh thực hiện chi từ nguồn chi phục vụ công tác thu được b trí trong dự toán chi quản lý bộ máy giao choBHXH tỉnh tại Quyết định s 150/QĐ-BHXHngày 06/02/2015 của BHXH Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2015.

- Kinh phí chi tập huấn cho UBND cấpxã: Trên cơ sở kế hoạch tập hun vàhướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí và bsung dự toán cuối năm để các đơn vị thực hiện.

b) Từ năm 2016: BHXH Việt Nam bố trítrong dự toán chi quản lý bộ máy hàng năm của đơn vị.

2.2. Nội dung và mức chi: Thực hiệntheo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

2.3. Quyết toán

Các nội dung chi liên quan đến việctriển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn của UBND cấp xãđược tng hợp và quyết toán vào cácmục, tiểu mục tương ứng quy định tại Mục lục ngân sách chi quản lý bộ máy củaNgành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH .

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: Thu, CSYT;
- Lưu: VT, TCKT (04).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

BHXH tỉnh....
BHXH huyện…
.

Mu s 01

TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THAM GIA BHYT DO UBND XÃ LẬP DANH SÁCH

Tháng....Năm ....

TT

Xã, phường, thị trấn

Tổng số người

Trong đó

Số người tăng

Số người giảm

A

B

1=2+3

2

3

I

Xã, phường, th trn A

2

Thôn A1

3

Thôn A2

II

Xã, phường, th trn B

1

Thôn B1

2

Thôn B2

Tổng cộng (I+II+)

Ghi chú: Năm2015 số người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập danh sách tổng hp vào cột 01.


Người lập biểu(ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng thu (hoặc phụ trách bộ phận thu)

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)