TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3529/BQLDA2 -PID1
V/v đề nghị hướng dẫn thêm về điều chỉnh giá trong Hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng.

Ban QLDA2 trực thuộc Tổng cục Đườngbộ Việt Nam được giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông trongđó có Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ Việt Nam WB4. Các mẫu Hợp đồng xâylắp theo hướng dẫn Hợp đồng của Nhà tài trợ vốn là Ngân hàng Thế giới (WB).Hiện nay ngoài hiện trường các Gói thầu xây lắp đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiênđến nay vẫn còn có nhiều ý kiến, cách hiểu khác nhau trong công thức tính điềuchỉnh giá đối với khoản tạm ứng ban đầu theo Hợp đồng, cụ thể là:

Công thức tính hệ số điều chỉnh giácho các hạng mục công việc có dạng tổng quát:

Công văn 3529/BQLDA2-PID1 đề nghị hướng dẫn thêm điều chỉnh giá trong Hợp đồng

Trong đó a là hệ số cố định đại diệncho thành phần không điều chỉnh, b, c, d, e … là các hệ số đại diện cho tỉ lệcủa mỗi thành phần chi phí có liên quan đến việc thực hiện công trình như chiphí nhân công, nhiên liệu, thiết bị, vật liệu xây dựng… do Nhà thầu lựa chọnkhi bỏ thầu với điều kiện tổng: a + b + c + d +… = 1.Ln, Mn,En, Kn, Gn… là các chỉ số giá tại thời điểmnghiệm thu n; Lo, Mo, Eo, Ko, Go…là các chỉ số giá cơ sở tham chiếu tương ứng. Theo đó, giá trị được điều chỉnh,bù giá sẽ là:

Công văn 3529/BQLDA2-PID1 đề nghị hướng dẫn thêm điều chỉnh giá trong Hợp đồng

Trong đó: Gnđc giá trị sẽ được điều chỉnh, Gnnt giá trị đã thicông và nghiệm thu được điều chỉnh giá trong giai đoạn n.

Như vậy về mặt phương pháp và kếtcấu các thành phần trong công thức tính điều chỉnh giá hoàn toàn phù hợp vớicác Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tuy vậy, khi áp dụng vẫn có nhiều cáchhiểu khác nhau về Gnnt.

- Quan điểm thứ nhất: Khoản tiền bùgiá là khoản tiền mà Chủ đầu tư phải trả cho nhà thầu do có những biến động vềgiá tại thời điểm nghiệm thu thanh toán, được tính toán so sánh giữa thời điểmChủ đầu tư nghiệm thu thanh toán với thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu. Dođó khoản tiền thanh toán trước (tạm ứng Hợp đồng) cho Nhà thầu để thi công sẽkhông được xem xét tính bù giá, hay nói cách khác phần điều chỉnh giá phải đượckhấu trừ khoản tiền “thanh toán trước” (tạm ứng Hợp đồng).

- Quan điểm thứ hai: Cũng xuất pháttừ quan điểm thứ nhất, nhưng khoản tiền tạm ứng Hợp đồng sẽ được tính trượt giácho giai đoạn từ 28 ngày trước ngày mở thầu đến thời điểm Chủ đầu tư thanh toántiền tạm ứng cho Nhà thầu.

- Quan điểm thứ ba: Theo Hợp đồng,“Chủ đầu tư phải thanh toán trước một khoản, như một khoản cho vay không tínhlãi suất dành cho việc huy động, khi Nhà thầu đệ trình một bảo lãnh phù hợp…”.

Theo quan điểm này, khoản tiền tạmứng của Chủ đầu tư cho Nhà thầu là khoản tiền mà Chủ đầu tư cho Nhà thầu vaykhông tính lãi suất, nhằm tạo điều kiện để Nhà thầu có kinh phí huy động máymóc, lán trại công trường… để triển khai công việc và Nhà thầu có trách nhiệmhoàn trả Chủ đầu tư vào thời điểm quy định theo điều khoản Hợp đồng. Đây khôngphải là khoản tiền mà Chủ đầu tư bỏ ra mua hàng trước hay khoản tiền thanh toántrước của Chủ đầu tư cho Nhà thầu. Vì vậy, toàn bộ khối lượng mà Nhà thầu đãthi công được Chủ đầu tư thanh toán sẽ được tính điều chỉnh giá hay nói cáchkhác giá trị được tính trượt giá không phải trừ khoản tiền tạm ứng trước này.

Ban QLDA2 đã nghiên cứu nhiều tàiliệu, Thông tư của Bộ Xây dựng trong đó có văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày01/8/2008 về việc Hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư 09/2008/TT-BXD vàgần đây nhất là văn bản số 1724/BXD-KTXD ngày 11/9/2010 của Bộ Xây dựng trả lờiCông ty CP Đầu tư XDGT (là Nhà thầu xây lắp thi công Gói thầu NIP/CP5 – Dựán WB4 do Ban QLDA2 quản lý), về việc điều chỉnh giá hợp đồng.

Về việc điều chỉnh giá Hợp đồng,hiện nay vẫn còn có nhiều cách hiểu khác nhau. Ban QLDA2 rất mong sớm nhận đượcsự quan tâm, hướng dẫn thêm của Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế XD để Ban có cơ sởtriển khai, đáp ứng tiến độ Dự án.

Sự hướng dẫn của Quý Bộ Xây dựng,Viện Kinh tế Xây dựng sẽ giúp Ban QLDA2 sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc Ban (để báo cáo);
- Tư vấn SMEC;
- Nhà thầu xây lắp gói thầu NIP/CP5;
- Lưu: VP, PID1.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Trường