BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3529/TCT-CS
V/v: hóa đơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Tu Tạo và Phát triển nhà.
(Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 52/CT-CTPCP ngày20/02/2014 của Công ty cổ phần Tu Tạo và Phát triển nhà đề nghị hướng dẫn thủtục xuấthóa đơn kê khai doanh thu. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về lập hóađơn đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng bán bất động sản hình thành trongtương lai đã thu tiền theo tiến độ:

Tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) quy định về xử lý đối vớihóa đơn đã lập:

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua,nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóađơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người muanhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóađơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khaithuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồicác liên của số hóa đơn đã lập sai. Biênbản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lýdo thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéocác liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai vàlập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giaocho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kêkhai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biênbản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghirõ sai sót, đồng thời người bán lập hóađơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõđiều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa,giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong mộtsố trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Tại điểm 2.8 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiệnhàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phầnhàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóađơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán dokhông đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bênbán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa,số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theohóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, thángcủa hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thuhồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phầnTu tạo và Phát triển nhà ký hợp đồng bán bất động sản hình thành trong tươnglai với khách hàng, khi thu tiền theo tiến độ của hợp đồng đã lập hóa đơn GTGT,kê khai nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định, nay khách hàng mua đề nghị Công tychấm dứt hợp đồng hoàn trả lại tiền đã thanh toán theo tiến độ thì việc chấmdứt hay phải tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trongtương lai là do thỏa thuận và quyết định của Công ty (bên bán) và khách hàng -bên mua (quy định tại hợp đồng, phụ lục hợp đồng hoặc các văn bản thỏa thuậnkhác được ký kết giữa 2 bên). Công ty và khách hàng (là doanh nghiệp) có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền đãthanh toán theo tiến độ thì thủ tục về hóađơn được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêutrên.

Trường hợp Công ty và khách hàng (là cá nhân) có thỏathuận chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền đã thanh toán theo tiến độ thì thủ tục vềhóa đơn được thực hiện theo hướng dẫn tạiĐiều 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà và kháchhàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của giao dịch và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

2/ Về thủ tục hóađơn đối với trường hợp Công ty và khách hàng có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng,trả lại tiền đã thanh toán theo tiến độ trong trường hợp khách hàng đã chuyểnnhượng hợp đồng góp vốn mua bán bất độngsản cho bên thứ 3:

Trường hợp khách hàng (là tổ chức hoặc cánhân) góp vốn mua bất động sản, chuyểnnhượng hợp đồng mua bất động sản cho tổ chức,cá nhân khác: Vềvấn đề này, ngày02/8/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2846/TCT-CS hướng dẫn về việc xử lýthuế,hóa đơn trong trường hợp khách hànggóp vốn mua bất động sản chuyển nhượnghợp đồng mua bất động sản cho tổ chức, cánhân khác (bản photo gửi kèm).

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra làm rõ trường hợp kháchhàng góp vốn mua bất động sản là cá nhân hoặc doanh nghiệp chuyển nhượng hợpđồng mua bất động sản cho tổ chức, cá nhân khác thì Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà đã tiến hành thủ tục lập hóa đơn ghi tên là người mua là khách hàng mớicó giá trị là số tiền mới nộp theo tiến độ như thế nào?

Trường hợp Công ty cổ phần Tu Tạo và phát triển Nhà và các khách hàng khi chuyểnnhượng hợp đồng mua bất động sản cho tổ chức,cá nhân khác chưa thực hiện xử lý hóađơnvà thuế theo hướng dẫn tại công văn số 2846/TCT-CS ngày 02/8/2010 thì đề nghịCục Thuếthành phố Hà Nội hướng dẫn Côngty và khách hàng thủ tục lập lại hóa đơnnhư đã hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

3/ Về lập chứng từ đối với khoản chi tiền bồi thườngvi phạm hợp đồng:

Căn cứ khoản 1, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trườnghợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồithường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bịthu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng,tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chínhkhác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồithường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhậnđược, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thìlập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mụcđích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đốivới bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồithường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

Tại Điểm 2.36, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hànhLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các các khoản chi được trừ và khôngđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

"2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạmhành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh,vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quảnlý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của phápluật."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồithường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lậpchứng từ chi tiền. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, chứng từ thanh toán trên, Côngty thực hiện xác định tính vào chi phí theo quy định của thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế và Công ty đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân