TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 353/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, không xác định được số động cơ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng.

Côngty Cổ phần Thương mại Minh Tân có công văn số 25/MT ngày 08/4/2013 gửi Tổng cụcHải quan đề nghị được giải quyết thủ tục thông quan 01 chiếc xe tải đã qua sửdụng có số động cơ bị oxy hóa làm mờ các ký tự của hàng số không đọc được,không có vết mài xóa, đục sửa. Do vụ việc diễn ra tại Chi cục Hải quan CK cảngHải Phòng KVII nên Cục Giám sát quản lý về Hải Quan chuyển công văn trên để CụcHải quan thành phố Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền.

Vướngmắc phát sinh là do việc xử lý theo kết quả giám định số động cơ của Viện Khoahọc hình sự số 435/C54 (GĐ-P2) ngày 20/3/2013. Do vậy, nếu Công ty không đồng ývới kết luận của cơ quan giám định có thể phối hợp với cơ quan chức năng đểtiến hành tái giám định lại số động cơ theo quy định./.

(gửi kèm công văn số 25/MT ngày 08/4/2013 và hồ sơliên quan)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP TM Minh Tân (thay trả lời);
(Đ/c: TT Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga