UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/SNV-CBCC
V/v thuyên chuyển, điều động, tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã.

Thực hiện Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 của UBND tỉnh về việc chuyển giao công tác quảnlý về biên chế và công chức, viên chức từ Sở Giáo dục và Đào tạo về UBND cáchuyện, thị xã và Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh vềviệc ban hành quy định phân cấp quản lý công chức, viên chức nhà nước của tỉnh.

Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn thựchiện công tác tiếp nhận, điều động viên chức thuộc các trường Trung học phổthông và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung học cơ sở, tiểu học và mầmnon trực thuộc UBND huyện, thị như sau:

1. Điều động trong tỉnh, thuyênchuyển ra ngoài tỉnh:

1.1. Điều kiện

- Việc xem xét quyết định cho viênchức ngành giáo dục và đào tạo chuyển công tác giữa các trường trong tỉnh,chuyển ra ngoài tỉnh công tác chỉ thực hiện một lần trong năm vào dịp hè (từtháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm trừ trường hợp đặc biệt).

- Đơn vị tiếp nhận viên chức đếncông tác phải có nhu cầu được thể hiện trong kế hoạch, biên chế do UBND huyện,thị, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hàng năm.

- Ưu tiên xem xét giải quyết chonhững trường hợp có thâm niên công tác lâu năm hoặc công tác ở vùng sâu, vùngxa của tỉnh.

1.2. Thẩm quyền quyết định

- Viên chức chuyển đi giữa các trườngtrong phạm vi huyện - thị:

Đối với viên chức có ngạch chuyênviên chính hoặc tương đương do UBND tỉnh quyết định, số còn lại do UBND huyện,thị quyết định (thực hiện theo phân cấp của UBND huyện, thị).

- Viên chức chuyển đi giữa cáctrường Trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

Đối với viên chức có ngạch chuyênviên chính và tương đương trở lên, có chức vụ do UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ bổnhiệm, do UBND tỉnh và Sở Nội vụ quyết định, số còn lại thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Viên chức chuyển từ huyện, thị nàyđến huyện, thị khác hoặc đến khối Trung học phổ thông, các đơn vị trực thuộc vàngược lại, chuyển ra ngoài tỉnh:

Do UBND tỉnh quyết định đối với cácchức vụ do UBND tỉnh bổ nhiệm; viên chức có ngạch chuyên viên chính hoặc tươngđương trở lên, số còn lại do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định.

1.3. Trình tự, thủ tục

Viên chức ngành Giáo dục có nhu cầuchuyển công tác phải có đơn gửi lãnh đạo đơn vị sử dụng trước ngày 01/04.

Lãnh đạo các đơn vị đang sử dụng căncứ vào nhu cầu và điều kiện để xem xét và có văn bản đồng ý cho những trườnghợp chuyển công tác và gửi về Phòng Giáo dục hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo trướcngày 15/04.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáodục các huyện, thị tham mưu Chủ tịch UBND các huyện, thị xem xét có văn bảnđồng ý cho các trường hợp xin chuyển công tác trước ngày 01/05 (đối với từng cánhân hoặc toàn bộ). Hồ sơ sau đó được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo, PhòngGiáo dục các huyện, thị nơi xin tiếp nhận. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Giáodục và Đào tạo, phòng Giáo dục các huyện, thị tham mưu Chủ tịch UBND các huyện,thị có văn bản tiếp nhận trước ngày 01/06 (đối với từng cá nhân hoặc toàn bộ).

Hồ sơ chuyển về Sở Nội vụ trước ngày15/06 phải có đầy đủ ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan chủ quảnhiện đang công tác và ý kiến tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo UBND huyện,thị nơi xin chuyển đến.

a) Chuyển công tác giữa các trườngdo UBND huyện - thị quản lý:

Phòng Giáo dục phối hợp với phòngNội vụ trình Chủ tịch UBND huyện, thị quyết định đối với những chức vụ do UBNDhuyện, thị bổ nhiệm, hoặc đề nghị Sở Nội vụ làm thủ tục điều động đối với nhữngtrường hợp có ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

Những trường hợp còn lại do Trưởngphòng Giáo dục quyết định căn cứ vào nhu cầu, chỉ tiêu, biên chế giữa cáctrường, sau khi ra quyết định gửi về Phòng Nội vụ 01 bản để theo dõi.

b) Chuyển công tác ra khỏi phạm viquản lý của UBND huyện - thị:

Phòng Giáo dục phối hợp với PhòngNội vụ tham mưu UBND huyện, thị có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác ra khỏiphạm vi quản lý của UBND huyện, thị.

- Nếu chuyển đến Phòng Giáo dục kháctrong tỉnh: Sở Nội vụ căn cứ vào nhu cầu, chỉ tiêu biên chế, ý kiến tiếp nhậncủa UBND huyện - thị nơi xin chuyển đến, nếu phù hợp sẽ ra quyết định điều động(hoặc trình UBND tỉnh quyết định).

- Nếu chuyển đến các đơn vị trựcthuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh, Sở Nội vụ căn cứ vào nhu cầu, chỉ tiêubiên chế, ý kiến tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu phù hợp sẽ ra quyếtđịnh điều động (hoặc trình UBND tỉnh quyết định).

- Nếu chuyển ra ngoài tỉnh, Sở Nộivụ (hoặc UBND tỉnh) sẽ có văn bản đồng ý cho chuyển công tác ra ngoài tỉnh khicó giấy báo tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận của tỉnh, thành nơixin chuyển đến, Sở Nội vụ sẽ làm thủ tục thuyên chuyển ra ngoài tỉnh.

c) Chuyển công tác từ các đơn vịtrực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nếu chuyển đến các đơn vị trựcthuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyếtđịnh trừ các trường hợp có ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên,chức vụ do UBND tỉnh bổ nhiệm, do Sở Nội vụ bổ nhiệm.

- Nếu chuyển đến các trường trựcthuộc UBND các huyện, thị, Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét có ý kiến cho chuyểncông tác và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ. Sở Nội vụ căn cứ vào nhu cầu, chỉ tiêu biênchế, ý kiến tiếp nhận của UBND huyện, thị nơi xin chuyển đến, nếu phù hợp sẽ raquyết định điều động (hoặc trình UBND tỉnh quyết định).

- Nếu chuyển ra ngoài tỉnh, Sở Nộivụ (hoặc UBND tỉnh) có văn bản đồng ý cho chuyển công tác ra ngoài tỉnh, saukhi có giấy báo tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, Sở Nội vụ sẽ làmthủ tục thuyên chuyển.

1.4. Hồ sơ xin chuyển công tác

UBND các huyện, thị, Sở Giáo dục vàĐào tạo gửi hồ sơ về Sở Nội vụ trước ngày 15/06. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển công tác của cánhân, có ý kiến cho chuyển công tác của thủ trưởng đơn vị sử dụng và cơ quanchủ quản.

- Văn bản tiếp nhận của UBND cáchuyện, thị hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi xin chuyển đến.

- Sơ yếu lí lịch, ý kiến nhận xétđánh giá công tác năm gần nhất của đơn vị trực tiếp sử dụng, bản sao quyết địnhlương đang hưởng.

- Bản sao văn bằng chứng chỉ quacông chứng hoặc có xác nhận của thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng viên chức.

Lưu ý: Tất cả các trường hợp chuyển từ cơquan quản lý nhà nước về các đơn vị sự nghiệp và ngược lại. Sở Giáo dục và Đàotạo, UBND huyện, thị lập hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ xem xét làm thủ tục điều động.

2. Tiếp nhận từ ngoài tỉnh

2.1. Đối tượng tiếp nhận

Viên chức ngành Giáo dục hiện đangcông tác tại các tỉnh, thành phố trên cả nước có nguyện vọng xin chuyển côngtác về các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đảm bảo cácnguyên tắc sau:

- Việc tiếp nhận viên chức ngànhgiáo dục từ ngoài tỉnh phải căn cứ vào nhu cầu, số lượng chỉ tiêu, biên chếđược giao.

- Phải đảm bảo điều kiện về tiêuchuẩn của ngạch và thủ tục hồ sơ theo đúng trình tự, quy định và chấp hành sựphân công, bố trí công tác.

- Ưu tiên cho những trường hợp xinthuyên chuyển công tác để hợp thức hóa gia đình và những trường hợp có trình độvượt chuẩn.

2.2. Hồ sơ tiếp nhận

Viên chức chuyển đến tỉnh BìnhDương, UBND các huyện, thị và Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi xem xét có văn bảntiếp nhận gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/7. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển công tác của cánhân, văn bản cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quyết định chochuyển ra ngoài tỉnh, thành.

- Sơ yếu lý lịch, bản sao hộ khẩu,phiếu nhận xét đánh giá công tác trong năm học, bản sao quyết định lương đanghưởng.

- Phiếu khám sức khỏe (do bệnh việncấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thờiđiểm xét tiếp nhận).

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ cócông chứng hoặc xác nhận của đơn vị đang công tác.

- Các giấy tờ liên quan đến chínhsách ưu tiên (nếu có).

- Có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạođức tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại đơn vị cũ và không trong thờigian bị kỷ luật.

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32 cmghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại gửi về Sở Nội vụ, hồ sơ gồm có:

2.3. Trình tự giải quyết

- Viên chức xin tiếp nhận về các đơnvị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, xemxét dựa trên nhu cầu của đơn vị, nếu đồng ý có ý kiến tiếp nhận gửi về Sở Nộivụ.

- Viên chức xin tiếp nhận về cáctrường do UBND huyện, thị quản lý, Phòng Giáo dục nhận hồ sơ, xem xét dựa trênnhu cầu của đơn vị, phối hợp với Phòng Nội vụ trình UBND huyện, thị xem xét vàcó ý kiến tiếp nhận gửi về Sở Nội vụ.

Sau khi có ý kiến tiếp nhận của cáccơ quan trên, Sở Nội vụ kiểm tra, xem xét nhu cầu, chỉ tiêu biên chế, điều kiệntiếp nhận, nếu phù hợp sẽ có văn bản tiếp nhận. Cá nhân mang giấy báo tiếp nhậncủa Sở Nội vụ về tỉnh, thành nơi hiện công tác để hoàn tất thủ tục thuyênchuyển về Bình Dương.

3. Thời gian và tiến độ thực hiện

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cáchuyện, thị gửi hồ sơ đề nghị điều động thuyên chuyển về Sở Nội vụ trước ngày15/06; Hồ sơ xin tiếp nhận về tỉnh Bình Dương từ ngoài tỉnh phải gửi về Sở Nộivụ trước ngày 15/07 (sau khi có ý kiến tiếp nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo,UBND huyện, thị nơi xin chuyển đến).

- Căn cứ số chỉ tiêu biên chế phânbổ cho ngành giáo dục được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, UBND các huyện,thị, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nhu cầu, biên chế của từng đơn vị gửi vềSở Nội vụ (nhu cầu phải thấp hơn hoặc bằng số chỉ tiêu biên chế được giao).

- Sở Nội vụ căn cứ nhu cầu (trongchỉ tiêu biên chế được giao) của các đơn vị để quyết định điều động hoặc cógiấy báo tiếp nhận các trường hợp đủ điều kiện.

- Sau khi xét điều động, tiếp nhận,các đơn vị tổng hợp số chỉ tiêu biên chế còn lại để đăng ký nhu cầu xét tuyểncho năm học mới./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Như trên;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị;
- Phòng Giáo dục các huyện, thị;
- Lưu: VT, CBCC.NKP.

GIÁM ĐỐC
Mai Sơn Dũng