VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2353/VPCP-ĐMDN
V/v: chuyển Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không thành công ty TNHH 1 TV.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: BộGiao thông vận tải.

Xétđề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1923/BGTVT-TCCB ngày 31 tháng 3năm 2009) về việc chuyển đổi Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không thành côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiếnnhư sau:

Đồngý chuyển Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổngcông ty Cảng hàng không miền Bắc thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên trong năm 2009. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định việc chuyển đổinày theo quy định hiện hành.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – TB và XH,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu VT, ĐMDN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn