ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3532/UBND-CNN
Về việc xử lý kinh doanh gia cầm trái phép trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận - huyện.
- Các sở ngành thành phố.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫntồn tại 48 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép (danh sách đính kèm). Việckinh doanh gia cầm sống trái phép tại một số nơi đang có chiều hướng hình thànhkhu vực kinh doanh gia cầm, hoạt động công khai với quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơxảy ra dịch cúm gia cầm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng:

Khu vực cầu Trường Đai, chợ Cầu giáp ranh giữaquận 12 và Gò Vấp vẫn còn một điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép; tuyếnđường Bình Long giáp ranh giữa quận Tân Phú và Bình Tân có 5 - 6 điểm kinhdoanh và giết mổ gia cầm sống trái phép; khu vực cầu Sa giáp ranh giữa huyệnBình Chánh và Hóc Môn hoạt động kinh doanh gia cầm sống trái phép vẫn diễn racông khai, có khoảng 20 người tụ tập kinh doanh tại nơi đây.

Để giải quyết triệt để tình trạng kinh doanhtrái phép gia cầm sống, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị kiên quyếtthực hiện những nội dung cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện: 7,12, Bình Tân, Gò Vấp Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi, và Hóc Môn

- Lập kế hoạch xử lý kinh doanh gia cầm tráiphép, triển khai thực hiện và định ký báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố

- Tập trung xử lý triệt để các điểm nóng kinhdoanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn trong tháng 7 năm 2013 và báo cáo Ủyban nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 8 năm 2013.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình vậnchuyển, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm động vật tại các tuyến đường, bến xe liêntỉnh, các chợ đầu mối, nhất là các tuyến đường nhỏ thông với các trục đườngchính ra vào địa bàn, các khu vực giáp ranh với các tỉnh.

- Lập danh sách các đối tượng kinh doanh gia cầmtrái phép; các điểm tập kết giết mổ gia cầm trái phép để có biện pháp xử lýnghiêm.

- Đối với các địa bàn giáp ranh giữa các quận,huyện, phải có kế hoạch phối hợp liên tịch nhằm xử lý kiên quyết không để táidiễn.

- Chỉ đạo Trưởng ban Quản lý các chợ tăng cườngtuyên truyền cho các tiểu thương và người tiêu dùng chỉ sử dụng sản phẩm giacầm có nguồn gốc xuất xứ đã được kiểm dịch; thường xuyên kiểm tra, giám sát,phát hiện và xử lý tịch thu tiêu hủy đối với các trường hợp kinh doanh sản phẩmgia cầm không đảm bảo chất lượng, không có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng khuphố, tổ dân phố, các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao ý thức tự giác trong chấphành quy định của Nhà nước và tự bảo vệ sức khỏe của chính mình khi tiêu thụsản phẩm gia cầm.

2. Sở ngành thành phố.

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện xử lý cácđiểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn thành phố theo chỉ đạocủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại Công văn số 3098/VP-CNN ngày 26 tháng 4 năm 2013 về đẩy mạnh kiểm tra, giám sát xử lý cáctrường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thànhphố.

- Làm việc với Ủy ban nhân dân quận huyện cónhiều điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép tồn tại nhiều năm, để thống nhấtbiện pháp giải quyết triệt để và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày15 tháng 8 năm 2013.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y:

+ Chủ động triển khai các biện pháp phòng chốngdịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các biện phápphối hợp với Ủy ban nhân dân quận huyện trong công tác tuyên truyền sâu rộngđến từng hộ dân cảnh giác trước nguy cơ cúm gia cầm; không sử dụng các sản phẩmgia cầm không rõ nguồn gốc.

+ Đề xuất tiêm chủng cho gia cầm được nuôi theotập quán tại các huyện và khu vực thuộc các tỉnh giáp ranh.

+ Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sátvà báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm thành phố đối với các địaphương không có chuyển biến tích cực trong việc xử lý tồn đọng tại các điểmnóng kinh doanh gia cầm sống trái phép, nhất là tại các khu vực giáp ranh giữacác quận, huyện.

+ Chủ động phối hợp với các Đoàn kiểm tra liênngành thành phố, quận, huyện tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình vậnchuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm tại các tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh lộ,các cửa ngõ ra vào thành phố và vùng giáp ranh với các tỉ nh. Kịp thời pháthiện và xử lý triệt để các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầmtrái phép vào địa bàn thành phố.

+ Phối hợp với Ban quản lý các chợ trong việckiểm tra, phát hiện và xử lý tịch thu tiêu hủy đối với các trường hợp kinh doanh gia cầm, sản phảm gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc và bao bì nhãn hiệuhàng hoá không đúng quy định.

b) Sở Công Thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường:

- Tiếp tục chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành vềphòng, chống dịch cúm

gia cầm thành phố tăng mật độ kiểm tra, giám sáttình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các tuyến đườngquốc lộ, liên tỉnh lộ, các cửa ngõ ra vào thành phố và vùng giáp ranh với cáctỉnh.

- Kiên quyết xử lý triệt để tình trạng vậnchuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép, không rõ nguồngốc, nhất là tại các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàngiáp ranh giữa các địa phương.

c) Sở Y tế

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộngđồng trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn cho bản thân và gia đình; cảnh giáctrước những nguy cơ có khả năng bùng phát dịch cúm A trên người.

- Chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thựcphẩm thành phố, quận huyện kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các sản phẩm gia cầmtại các cơ sở chế biến, các khu công nghiệp, bếp ăn tập thể, trường học, nhàhàng, quán ăn…xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc,không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chốngdịch cúm gia cầm; chống kinh doanh gia cầm trái phép; hàng tuần phối hợp với SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin cho báo chi trong giaoban.

3. Khen thưởng, kỷ luật

Định kỳ hàng quý, Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn xem xét và đề xuất các hình thức khen thưởng đối với tổ chức, cá nhânthực hiện tốt nhiệm vụ và hình thức kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân không hoànthành nhiệm vụ phòng chống dịch cúm gia cầm.

4. Chế độ báo cáo và cung cấp thông tin chobáo chí

Hàng tuần, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các Sởngành liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạophòng chống dịch cúm gia cầm thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và cung cấp thông tin trong giaoban báo chí hàng tuần.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhândân quận - huyện, các Sở ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiệnnghiêm các nội dung trên./.

i nhn:
- Như trên;
- TT/TU; TT/HĐND.TP;
- TTUB: CT, c PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng CNN, VX, TCTMDV;
- u: VT, (CNN.M) MH.

KT. CH TCH
PHÓ CH TCHLê Mnh Hà

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC ĐIM NÓNGKINH DOANH GIA CMSNG TRÁIPHÉP TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH

Quận, huyn

Địa đim

S đim kinh doanh

Qun 7

2

1

L đưng Lê Văn Lương, khu vc chân cu Rch Đĩa

2

Qun 12

1

1

Cu Trưng Đai, phưng Thới An và phưng Tân Thới Hip

1

Bình Chánh

30

1

Ch t phát đưng Liên p 1, 2, 3 xã Vĩnh Lc B

5

2

Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lc A&B

6

3

Ch Cu Xáng đưng Thanh Niên xã Phm Văn Hai

4

4

L đưng QL.50 p 1 xã Đa Phước

4

5

Đi din ch Bà Lát, đưng TL10, xã Lê Minh Xuân

4

6

Hương l 80, Vĩnh Lc A, B

5

7

Hương l 11, Hưng Long

2

Bình Tân

2

1

L đưng Hương l 3 (Bình Hưng Hòa)

1

2

Chân cu Tân K Tân Quý (Bình Hưng Hòa A)

1

C Chi

4

1

Ch BÌnh M

1

2

Gia cu Bà Đi và cu Thi Đua, TL9

2

3

Ch Phú Hòa Đông

1

Gò Vp

3

1

Ch Tân Sơn, phưng 12

1

3

Đưng Phan Văn Tr

1

4

11 Huỳnh Văn Ngh, phưng 12

1

Hóc Môn

2

1

Khu ng nghip Vĩnh Lộc, xã Bà Đim

1

2

Đưng Tô Ký, xã Trung Chánh

1

Tân Bình

1

1

L đưng Phm Văn Bch, phưng 15

1

Tân Phú

2

1

Ch Tân Phú 2

2

ThĐc

1

1

L đưng Hip Bình, KP7, KP8, phưng Hip Bình Chánh

1

TNG CNG

48