TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35325/CT-QLAC
V/v đóng dấu trên hóa đơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Đông á
Mã số thuế: 0100274124
Địa chỉ: Lô A2 CN3 cụm công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 14/2014/CV-ĐA ngày 19 tháng 6 năm2014 của Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Đông á về việc xin không đóng dấutrên hóa đơn. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tại tiết b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quyđịnh:

" - Đối với doanh nghiệp sửdụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểmhoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn củadoanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có vănbản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức "dấu của ngườibán "."

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội chấpthuận đề nghị của Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Đông á khi bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ trên hóa đơn không nhất thiết phải có dấu của người bán. Côngty TNHH thương mại Dược phẩm Đông á phải chịu trách nhiệm về tính chính xác củanội dung hóa đơn đã lập.

Việc chấp thuận đề nghị của Công ty TNHH thương mạiDược phẩm Đông á khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên hóa đơn không nhấtthiết phải có dấu của người bán sẽ chấm dứt hiệu lực khi đơn vị vi phạm chínhsách pháp luật về thuế.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH thươngmại Dược phẩm Đông á biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hổ