BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

Số: 3533/TCHQ-TXNK
V/v: Mặt hàng băng vệ sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 17/2/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 686/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng băng vệ sinh và tã lót trẻ em, theo đó: Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, thì nhóm 96.19 gồm: "Băng (miếng) và nút bông vệ sinh, khăn và tã lót cho trẻ sơ sinh và các vật phẩm tương tự, bằng mọi vật liệu".

Tuy nhiên, qua rà soát trên Hệ thống GTT01 và báo cáo của các đơn vị về việc phân loại mặt hàng Băng vệ sinh, các đơn vị hiện đang phân loại mặt hàng này vào hai nhóm khác nhau là 48.18 và 96.19.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát việc kê khai, tính, nộp thuế của các doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định và theo đúng hướng dẫn tại công văn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang