BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3533 TCT/ĐTNN
V/v nộp thuế TNDN đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 690/CV-ĐTNN ngày 16/8/2004 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về việc nộp thuế TNDN đối với lãi tiền vay của Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: khoản lãi tiền vay phát sinh từ các hợp đồng vay ký từ 1/1/1999 thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty liên doanh ký hợp đồng vay vốn với nước ngoài từ năm 1997 nhưng năm 1999 phía đối tác nước ngoài đã chuyển 50% kim ngạch cho vay cho một công ty nước ngoài khác (lãi suất cho vay và các điều khoản thanh toán vẫn giữ nguyên như hợp đồng cho vay vốn cũ), thì đối với các khoản lãi vay phát sinh từ khoản vay được chuyển nhượng và thực hiện từ năm 1999 là thời điểm Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính đã có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên. Trường hợp phía nước ngoài là đối tượng cư trú của nước ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì việc nộp thuế TNDN đối với khoản lãi tiền vay áp dụng theo các quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến