VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3533/VPCP-TCCV
V/v trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết các yêu cầu của đại biểu QH

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động củađại biểu Quốc hội và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vịtrong việc giải quyết yêu cầu của đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉđạo như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thựchiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vịtrong việc trả lời, giải quyết các ý kiến của đại biểu Quốc hội và thông tinđầy đủ kết quả giải quyết trong thời hạn theo quy định của Luật Tổ chức Quốchội.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c).
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, V.III;
- Lưu: VT, TCCV 3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng