ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3535/UBND-KT
V/v đóng góp ý kiến văn bản của Bộ Tài chính

Cà Mau, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Sở Tài chính.

Ngày 01/7/2015, Bộ Tài chính có Công văn số 8923/BTC-HCSN vềviệc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư. Về vấn đề này,Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đónggóp ý kiến vào dự thảo văn bản theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn nêutrên. Do thời gian gấp, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương triển khai thực hiện,tổng hợp ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 28/7/2015, đểbáo cáo Bộ Tài chính theo quy định (gửi kèm theo các văn bản có liên quan)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PKT-TH (Tu);
- Lưu: VT, T07/22.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Thánh