VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3535/VPCP-KTTH
V/v phê duyệt dự án Khu du lịch Văn hóa - Dân tộc Việt Nam tại Đồng Hới - Quảng Bình

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

 

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn số 387/UB ngày 16 tháng 4 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3695 BKH/VPTĐ ngày 12 tháng 6 năm 2002), về việc phê duyệt dự án Khu Du lịch Văn hóa - Dân tộc Việt Nam tại Đồng Hới - Quảng Bình, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, xem xét xử lý đề nghị của Công ty cổ phần Delta theo đúng thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy