VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3535/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt bổ sung dự án do Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3063/BKHĐT-KTĐN ngày18 tháng 5 năm 2011) về dự án "Tăng cường sản xuất ván mỏng từ gỗ keo vàbạch đàn ở Việt Nam vàÔ-xtrây-li-a" do Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ, Phó Thủ tướng PhạmGia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung dự án "Tăng cường sản xuất ván mỏng từ gỗ keo và bạchđàn ở Việt Nam và Ô-xtrây-li-a" với các nội dung được nêu tại công văn trên vào danhmục dự án hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Ô-xtrây-li-a(ACIAR) trong năm tài chính 2010/2011.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ýkiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện dự án; tiến hành thẩm định,phê duyệt và triển khai dự án theo quy định về quản lý và sử dụng ODA.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) Hoa 14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc