VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3555/VPCP-VX
V/v báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý việc báo chí phản ánh về hoạt động của Công ty LOD

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

-Lao động- Thương binh và Xã hội
-Văn hoá-Thông tin,
-Giao thông - Vận tải;
-thanh tra Nhà nước

Ngày 23 tháng 5 năm 2003 Văn Phòng Chính Phủ có công văn số 2549/VPCP-VX thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Văn hoá-Thông tin, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh rõ những vấn đề báo chí phản ánh về những sai phạm của Công ty Hợp tác lao động nước ngoài (LOD) thuộc Bộ Giao thông - Vận tải trong việc thu tiền của gần 2000 người lao động đi làm việc ở Malaysia trái với quy định và giữ lương, chiếm dụng tiền đặt cọc của người lao động sai nguyên tắc; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra và xử lý trước ngày 18 tháng 6 năm 2003.

Đến nay, Văn Phòng Chính Phủ vẫn chưa nhận được Báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý nêu trên.

Văn Phòng Chính Phủ đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Văn hoá-Thông tin, Thanh tra Nhà nước và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2549/VPCP-VX ngày 23 tháng 5 năm 2003./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần