TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35354/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh
(Địa chỉ: P308-310, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
MST: 0100912017)

Trả lời công văn số 12/2014/V &A ngày 17/06/2014của Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh hỏi về hóa đơn GTGT, Cục Thuế TP Hà Nộicó ý kiến về nguyên tắc như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Khoản 26 Điều 4 Chương I quy định đối tượngkhông chịu thuế GTGT:

"Điều 4. Đối tượng không chịuthuế GTGT

...

26. Các hàng hóa, dịch vụ sau:

c) Các hoạt động có thu phí, lệ phícủa Nhà nước theo pháp luật về phí và lệ phí.

..."

Tại Điều 5 Chương I quy định các trường hợp khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận cáckhoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sảntrên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩmquyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và cáckhoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiềnthu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyềnphát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định.Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chitiền.

...

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai,nộp thuế trong các trường hợp sau:

...

d) Các khoản thu hộ không liên quanđến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh. "

+ Tại Khoản 15 Điều 10 Mục 1 Chương II quy định vềthuế suất 5%:

"Điều 10. Thuế suất 5%

...

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ làcác hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và pháttriển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ;..."

+ Tại Điều 11 Mục 1 Chương II quy định về thuế suất10%:

"Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hànghóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này."

- Căn cứ Điểm 2.1 Phụ lục số 04 ban hành kèm theoThông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơnbán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

"2.1. Tổ chức nộp thuế theophương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGTchỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghivà gạch bỏ.

..."

- Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệphí sở hữu công nghiệp.

+ Tại Mục I quy định:

"1. Tổ chức, cá nhân Việt Namvà nước ngoài nộp đơn yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ thựchiện công việc, dịch vụ yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải nộp phí,lệ phí theo quy định Thông tư này.

...

3. Cơ quan quản lý Nhà nước về sởhữu công nghiệp có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp và quản lý và sử dụng phí, lệ phísở hữu công nghiệp thu được theo quy định tại Thông tư này (dưới đây gọi tắt làcơ quan thu phí, lệ phí). "

+ Tại Tiết b Điểm 1 Mục II quy định về thủ tục thu,nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp:

"1. Thủ tục thu, nộp phí, lệphí sở hữu công nghiệp:

...

b) Khi nộp phí, lệ phí, đối tượng nộpphí, lệ phí có quyền yêu cầu cơ quan thu phí, lệ phí lập và cấp biên lai thuphí, lệ phí đối với tiền phí, lệ phí cho đối tượng nộp phí, lệ phí, trong đóghi đúng số tiền thực tế đã nộp. "

+ Tại Điểm 2 Mục II quy định:

"2. Quản lý và sử dụng phí, lệphí: Phí, lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy định tại Thông tư này là khoản thuthuộc ngân sách nhà nước..."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Tầmnhìn và Liên danh có hoạt động cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ theo quy địnhcủa pháp luật thì Công ty có trách nhiệm lập hóa đơn GTGT và kê khai, tính thuếGTGT theo mức thuế suất 5% đối với hoạt động này. Đối với các hoạt động dịch vụkhác không liên quan đến sở hữu trí tuệ, Công ty kê khai và tính thuế GTGT theothuế suất 10% theo quy định.

Trường hợp Công ty có hoạt động thu hộ khoản lệ phísở hữu trí tuệ để nộp cho Cục Sở Hữu Trí Tuệ thì khi nhận tiền từ khách hàng,Công ty lập chứng từ thu theo quy định. Công ty không phải kê khai, nộp thuếđối với hoạt động thu hộ này.

Trường hợp chứng từ nộp hộ mang tên Công ty TNHH Tầmnhìn và Liên danh thì khi nhận tiền từ khách hàng, Công ty phải lập hóa đơntheo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo cho Công ty biết và thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến