BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3536 TCT/DNK
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1391/CV-CT ngày 15/10/2004 của Cục Thuế Bình Định về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3.10, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: “Gỗ và sản phẩm bằng gỗ” thuộc nhóm sản phẩm áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp năm 2002, năm 2003 DNTN Lâm Hải sản xuất sản phẩm cửa đi HDE từ nguyên liệu chính bằng gỗ, có nhập khẩu tấm xơ định hình (cơ quan Hải quan tính thuế GTGT khâu nhập khẩu thuế suất thuế GTGT 5%) làm nguyên liệu để ốp bên ngoài thì sản phẩm bán ra tính theo thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các sản phẩm bằng gỗ (thuế suất 10%).

Trường hợp doanh nghiệp nhập tấm xơ định hình để bán (không qua công đoạn sản xuất, chế biến thành sản phẩm khác) thì được giải quyết theo tinh thần công văn số 2455 ngày TCT/DNK ngày 06/8/2004 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến