BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3536/TCT-PCCS
V/v: Hoá đơn sử dụng cho máy tính tiền tại các Cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 8230/CT-AC ngày 17/8/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký sử dụng hóa đơn bán lẻ dùng cho máy tính tiền tại các Cửa hàng miễn thuế của Công ty dịch vụ hàng không sân bây Tân Sơn Nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7, Mục I Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn đã hướng dẫn sử dụng hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền như sau: "Tổ chức, cá nhân sử dụng máy tính tiền để bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tại các cửa hàng, quầy hàng, siêu thị phải sử dụng hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền). Hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền do Bộ Tài chính phát hành hoặc do tổ chức, cá nhân tự in đăng ký với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Mẫu hóa đơn bán lẻ in từ máy tính tiền phải có các chỉ tiêu như: Tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị bán hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT. Hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên, liên 1: Lưu, liên 2: Giao cho khách hàng".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp mẫu hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền tại các Cửa hàng miễn thuế của Công ty dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng đủ các điều kiện theo hướng dẫn nêu trên; đồng thời đáp ứng các quy định tại Quyết định số 77/2004/QĐ-BTC ngày 28/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế thì Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận cho Công ty dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được sử dụng mẫu hóa đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền tại các Cửa hàng miễn thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương