BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3537/TCT-CS
V/v hóa đơn khi bán đấu giá tài sản thi hành án

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Miền Trung.

Trảlời công văn số 807/CT-HCQTTVAC ngày 05/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vàcông văn số 842/CV-XDMT ngày 24/8/2010 của Công ty TNHH một thành viên Dầu khíMiền Trung về việc sử dụng hóa đơn khi bán đấu giá tài sản thi hành án dân sựthông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/Về sử dụng hóa đơn đối với tài sản bán đấu giá thi hành án: Tại điểm 1.1 và1.9, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chínhphủ về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn quy định:

“Tổchức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quyđịnh và giao cho khách hàng.”

“Đốivới các hoạt động bán đấu giá tài sản: Hội đồng giải thể doanh nghiệp, phá sản,cơ quan thi hành án được sử dụng hóa đơn để bán tài sản, hàng hóa thu tiền. Căncứ công văn đề nghị, cơ quan thuế bán hóa đơn cho các tổ chức bán tài sản, hànghóa sử dụng. Số hóa đơn sử dụng được đóng dấu của tổ chức bán hàng vào phíatrên bên trái hóa đơn và thực hiện thanh, quyết toán số hóa đơn theo quy địnhvới cơ quan thuế nơi bán hóa đơn.”

Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 197/TCT /PCCS ngày17/1/2005 về việc sử dụng hóa đơn đối với việc bán đấu giá tài sản như sau:

“Việcsử dụng hóa đơn, chứng từ trong trường hợp bán đấu giá tài sản do thi hành ánvà do tổ chức, cá nhân ủy quyền thông qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sảnđược quy định như sau:

1.Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu khi bán đấugiá tài sản do cơ quan thi hành án và các tổ chức, cá nhân ủy quyền thì trungtâm phải xuất hóa đơn đối với khoản thu dịch vụ đấu giá và kê khai nộp thuếtheo quy định hiện hành.

2.Đối với tài sản bán đấu giá khi chuyển quyền sở hữu cho người mua hàng thì tổchức, cá nhân có hàng hóa gửi trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để bán đấugiá tài sản phải xuất hóa đơn theo hướng dẫn sau:

-Tài sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh gửi bán đấu giá (kể cả tài sản của tổchức, cá nhân phải thi hành án, tài sản đảm bảo tiền vay của các tổ chức tíndụng) khi chuyển quyền sở hữu phải xuất hóa đơn theo quy định tại Thông tư số120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng vàquản lý hóa đơn.

Tổchức, cá nhân không kinh doanh có nhu cầu về hóa đơn thì được cơ quan thuế cấphóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêutrên.”

Căncứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cơ quan thi hành án ủy quyền cho Trung Tâmdịch vụ bán đấu giá bán tài sản thi hành án dân sự thì khi xuất hóa đơn chongười mua, Cơ quan thi hành án yêu cầu doanh nghiệp có tài sản bị kê biên xuấthóa đơn bán tài sản của mình giao cho khách hàng. Trường hợp doanh nghiệp đãphá sản hoặc giải thể thì cơ quan thi hành án được sử dụng hóa đơn bán hàng muacủa cơ quan thuế để bán tài sản, hàng hóa thu tiền.

2/Về Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản đảm bảo tiền vay của tổchức tín dụng: Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 3489/TCT-CS ngày 25/8/2009 v/v trả lời chính sách thuế GTGT và TNDN (bảnphotocopy đính kèm).

Tổngcục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Quảng Trị và Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai