VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3538/VPCP-QHQT
V/v: Bộ Công an tiếp nhận thiết bị y tế do tổ chức HSF/Bỉ tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Y tế, Công an.
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 3153/BKHĐT-KTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2011) về việc tiếp nhận lôhàng thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức phi chính phủ Bệnh viện không biêngiới (HSF/Vương quốc Bỉ) viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Bệnh viện 30.4 thuộc BộCông an tiếp nhận lô hàng gồm 18 loại trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, chấtlượng còn trên 80% giá trị sử dụng, vật tư tiêu hao mới 100%, tổng trị giá96.953 Eur, do tổ chức phi chính phủ HSF viện trợ không hoàn lại, như kiến nghịcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Công án thực hiện các việcsau:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan chịutrách nhiệm làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra chất lượng lô hàng và tuân thủ quyđịnh hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Hướng dẫn tổ chức HSF thực hiệnthủ tục đăng ký hoạt động theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ;
- Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT, G.19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc