BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3539/BCT-HC
V/v xuất khẩu hóa chất để kinh doanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty cổ phần Thương mại Hướng Nhật

Trảlời Công văn số 02-02/2013-JOTXK ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Công ty xin cấpphép xuất khẩu hóa chất để kinh doanh, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 và Thông tư số 10/2006/TT-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lýxuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất matúy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của BộCông nghiệp (nay là Bộ Công Thương), Bộ Công Thương cho phép Công ty cổ phầnThương mại Hướng Nhật được xuất khẩu 30.000 kg NaOH (<31%) và 10.000 kg H3PO4(85%) vào các Khu công nghiệp như sau:

- Xuấtkhẩu vào Khu công nghiệp Phúc Điền, Hải Dương theo Agreement ngày 04 tháng 4năm 2013 để bán cho Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam;

- Xuấtkhẩu vào Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng để bán cho Công ty Synztec Việt Namtheo Agreement ngày 10 tháng 4 năm 2013 và Công ty TNHH Rorze Robotech theoAgreement ngày 12 tháng 4 năm 2013.

Yêucầu Công ty trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn các thủtục xuất khẩu./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT, HC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT
Phùng Hà