BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3539/BGDĐT-GDĐH
V/v Xử lý liên kết đào tạo ngành Dược của Trường Cao đẳng ASEAN

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Trường Cao đẳng ASEAN.

Căn cứ Thông báo kết luận số 626/TB-BGDĐT ngày 17/5/2013 củaBộ Giáo dục và Đào tạo về các sai phạm củaTrường Cao đẳng ASEAN trong hoạt động liên kết đào tạo liên thông; căn cứ các quy định hiện hành và nhằm chấn chỉnh,nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức liên kết, đào tạo liên thông, BộGiáo dục và Đào tạo thông báo xử lý việc liên kết đào tạo liên thông của TrườngCao đẳng ASEAN như sau:

1. Thu hồi công văn số 1087/BGDĐT-GDĐH ngày20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc liên kết đào tạo cao đẳng liênthông các ngành Dược và Điều dưỡng tại Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ ChíMinh.

2. Yêu cầu Nhà trường chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đàotạo ngành Dược theo hình thức liên kết tại TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và cácđịa điểm khác ngoài trường (nếu có).

3. Trường Cao đẳng ASEAN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trảkinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạoliên thông; có giải pháp đối với người đủ điều kiện theo quy định trên cơsở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và đúng theo quy định hiện hành củapháp luật.

4. Yêu cầu Trường Cao đẳng ASEAN nghiêm túc tổchức kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân và tập thể thuộc trường liên quanđến các sai phạm nêu trên và có văn bản báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trướcngày 30/6/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Trường Caođẳng ASEAN biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND TP.HCM; UBND tỉnh Nghệ An;
UBND tỉnh Hưng Yên (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT TpHCM; Nghệ An, Hưng Yên;
- Thanh tra, CQĐD Bộ tại TP.HCM (để phối hợp);
- Trường TC Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga