BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3539/TCT-KK
V/v nộp thuế điện tử

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam
(Đ/c: KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 914/CV-AJI-2015 ngày 23/06/2015 của Côngty Ajinomoto Việt Nam về việc nộp thuếđiện tử cho 49 chi nhánh và 13 tỉnh bán hàngvãng lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, khoản 2; điểm 2.2.1 khoản 4, Mục 1, Phần B Thông tưsố 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý cáckhoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định về chứng từ thu ngân sách nhà nước và quy trình thu ngân sách nhà nước tạingân hàng.

Điều 5 Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hp thu ngân sách nhà nước giữa Kho Bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quản và các ngânhàng thương mại.

Công văn số 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 của Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tưsố 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 126/2014/TT-BTC .

Trường hợp Công ty Ajinomoto Việt Nam phát sinh nghĩa vụ nộp thuế cho 62 cơ quan quản lý thuế, Công ty thực hiện lập 62 Giấy nộptiền/Bảng kê nộp thuế cho 62 cơ quan quản lý thuếtheo hướng dẫn về phối hợp thu ngân sách nhànước nêu trên và công văn số 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu nộp NSNN. Đ nghị Công ty Ajinomoto Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn về việcquy trình, thủ tục nộp thuế theo quy định.

Đối với quy trình nộp thuế điện tử của Công ty Ajinomoto Việt Nam với đặc thù phát sinh nghĩa vụ nộp thuế tại nhiều cơ quan thuế:Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để có giải pháp kỹ thuậthỗ trợ giảm thời gian các bước thực hiện nộpthuế của Công ty, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Doanh nghiệp biết, liên hệ với CụcThuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
-
Cục CNTT;
-
Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí