BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/BXD-KHTC
V/v Tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Các Trường đào tạo trực thuộc Bộ.

Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối vớinhà giáo;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – BộNội vụ - Bộ Tài chính – Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiệnmột số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn vịđào tạo trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung hướng dẫn tại các Điều củaThông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ, cụ thể sau đây:

- Tiến hành xác định cán bộ, côngchức, viên chức là nhà giáo theo đúng “Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạmvi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

- Rà soát lại số lượng giáo viên donhà Trường đang trực tiếp quản lý và trả lương bao gồm:

+ Những giáo viên đang thực hiệnnhiệm vụ giảng dạy của nhà trường hiện nay.

+ Những giáo viên đã nghỉ hưu trongkhoảng thời gian từ ngày 01/5/2011 cho đến ngày Thông tư Liên tịch số68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ có hiệu lực thi hành.

- Xác định thời gian và mức đượchưởng phụ cấp thâm niên giáo viên bằng tổng các thời gian theo “Điều 2. Hướngdẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên tạiĐiều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

- Xác định nguồn kinh phí để chitrả phụ cấp thâm niên đối với các nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niêntheo “Điều 3. Hướng dẫn về nguồn kinh phí thực hiện quy định tại Điều 4 Nghịđịnh 54/2011/NĐ-CP ”.

- Lập báo cáo nhu cầu thực hiện chếđộ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của thời điểm từ năm 2011 (01/5/2011 đến01/5/2012) theo mức lương tối thiểu là 830.000 đồng/tháng; và thời điểm của năm2012 (từ 01/6/2012 đến hết năm 2012) theo mức lương tối thiểu dự kiến tăng theolộ trình là 1.050.000 đồng/tháng theo biểu số 1 và biểu số 4 kèm theo Thông tưLiên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ .

Căn cứ các nội dung hướng dẫn nêutrên, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan trong đơn vịphối hợp thực hiện, số liệu và biểu mẫu tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kếhoạch Tài chính và Vụ Tổ chức Cán bộ) hoặc theo địa chỉ Email:[email protected] hoặc [email protected] trước ngày 20/3/2012 đểBộ Xây dựng kiểm tra và tổng hợp gửi Bộ Tài chính xin bổ sung kinh phí ngânsách nhà nước để chi trả kịp thời cho đơn vị sử dụng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c)
- Lưu: VP, Vụ KHTC và Vụ TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn