BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/BXD-TCCB
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề”

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1154/TCDN-KHTC ngày17/7/2009 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báocáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá Dự án "Tăng cường nănglực dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và đào tạo, BộXây dựng báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1 - Đánh giá việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêuquốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2008:

- Năm 2008, tổng số kinh phí Dự án “Tăng cường năng lực dạynghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo Bộ Xây dựngđược cấp là 10.500.000.000 đ, trong đó có 2.000.000 đ xây dựng tiêu chuẩn kỹnăng nghề. Bộ Xây dựng chủ yếu phân bổ nguồn kinh phí trên để mua sắm trangthiết bị cho các phòng, các xưởng thực hành theo danh mục phòng chuẩn, xưởngchuẩn đã được Bộ phê duyệt để đảm bảo tính thống nhất, ưu tiên đầu tư cho cáctrường trực thuộc Bộ, các trường trọng điểm vùng, trọng điểm nghề.

- Về thời gian và chế độ báo cáo: Căn cứ số lượng kinh phíDự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” cấp năm 2008, căn cứ đề nghị của cáctrường, Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt danh mục thiết bị chương trình mục tiêuvà thông báo cho các trường trong tháng 3/2008 để các đơn vị triển khai, thựchiện. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn việc thực hiện mua sắm trang thiết bịchương trình mục tiêu theo hướng uỷ quyền cho các đơn vị được quyết định hìnhthức mua sắm theo đúng quy định hiện hành. Hàng năm, các đơn vị phải hoàn thànhviệc mua sắm trang thiết bị theo kế hoạch và thời gian quy định, báo cáo kếtquả về Bộ trước tháng 11 trong năm kế hoạch. Các vụ chức năng xem xét, nghiệmthu, đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị, làm cơ sở để xét duyệt danh mụcthiết bị đầu tư cho các năm tiếp theo.

 - Đối với các trường thuộc các Tổng công ty, kinh phíchương trình mục tiêu mua sắm trang thiết bị cấp cho các trường theo nguyên tắcBộ Xây dựng hỗ trợ 50% và Tổng công ty có trường phải đối ứng 50% kinh phí đểmua sắm trang thiết bị cho các xưởng thực hành, thực tập nhằm tăng quy mô tuyểnsinh, đa dạng hoá ngành nghề đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo cho cáctrường. Cụ thể năm 2008, kinh phí hỗ trợ cho các trường thuộc doanh nghiệp là5.650.000.000 đ tổng số kinh phí đối ứng của các doanh nghiệp đầu tư mua sắmtrang thiết bị cho các trường trực thuộc Tổng công ty đạt khoảng 4.500.000.000đ;

- Đối với việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề năm 2008, BộXây dựng đã giao cho các trường dạy nghề xây dựng 10 tiêu chuẩn kỹ năng nghềđối với các nghề thuộc ngành Xây dựng, theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thươngbinh và Xã hội tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008. Hiện nay,10 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đang được Bộ Lao động Thương binh và Xãhội thẩm định, trước khi Bộ Xây dựng ký ban hành theo quy định.

2 - Đánh giá việc quản lý và sử dụng kinh phí chương trìnhmục tiêu năm 2008 tại các đơn vị thụ hưởng dự án:

>> Xem thêm:  Các chế độ, chính sách của cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề như thế nào ?

- Về tổ chức triển khai kế hoạch đã được phân bổ: Căn cứ sốlượng danh mục thiết bị đã được Bộ phê duyệt, các đơn vị căn cứ hướng dẫn củaBộ và các quy định hiện hành của Nhà nước để lập kế hoạch mua sắm, quyết địnhhình thức mua sắm và tổ chức mua sắm trang thiết bị theo quy định;

- Do Bộ Xây dựng đã uỷ quyền cho các đơn vị trong việc muasắm trang thiết bị, nên các đơn vị đã chủ động hơn trong việc tổ chức mua sắmvà đều thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ và của Nhà nước về việc mua sắmtrang thiết bị chương trình mục tiêu;

- Kết quả tổng kết, đánh giá cho thấy, tuy nguồn kinh phíchương trình mục tiêu không nhiều, nhưng dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề”đã tạo cơ hội cho các trường được đầu tư trang thiết bị dạy và học ngày càngđồng bộ, hiện đại và đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng đàotạo nghề trong thời gian vừa qua.

3 - Về kế hoạch phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu năm2009:

Năm 2009, Bộ Xây dựng được cấp kinh phí thực hiện dự án"Tăng cường năng lực dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc giaGiáo dục và đào tạo là 10.500.000.000 đ. Bộ Xây dựng tiếp tục đầu tư kinh phícho các trường để mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học theo danh mục thiếtbị phòng học chuẩn, xưởng chuẩn như đã nêu ở trên. Bộ Xây dựng đã triển khaiphê duyệt danh mục thiết bị mua sắm theo chương trình mục tiêu cho các trườngthuộc Bộ với tổng kinh phí là 10.220.000.000 đ (có bản tổng hợp chi tiết kèmtheo), còn lại 280.000.000 đ để giao cho 4 trường triển khai biên soạn giáotrình dạy nghề đối với một số nghề mới mở của Ngành.

Bộ Xây dựng cũng đã có Văn bản hướng dẫn các trường triểnkhai, thực hiện việc mua sắm trang thiết bị chương trình mcụ tiêu như hướng dẫncủa năm 2008. Vì vậy, hiện nay các trường đang triển khai thực hiện việc muasắm trang thiết bị theo quy định.

4 - Những thuận lợi và khó khăn:

- Thuận lợi: Bộ Xây dựng đã ban hành danh mục các phòngchuẩn, các xưởng chuẩn và chủ động chỉ đạo các trường xây dựng các Dự án đầu tưkinh phí chương trình mục tiêu theo từng giai đoạn 2000 - 2005 và 2010 đã giúpcho việc quản lý và điều hành một cách thống nhất, sử dụng hiệu quả nguồn kinhphí được cấp.

- Khó khăn:

+ Mặc dù được Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đánh giá Bộ Xây dựng quản lý tốt, hiệu quả kinh phí chương trình mụctiêu, nhưng trong quá trình thực hiện do cơ chế chính sách của Nhà nước chưakịp thời điều chỉnh cho phù hợp, nên cũng như các Bộ ngành khác, Bộ Xây dựngvẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt làcơ chế đối với các trường thuộc doanh nghiệp. Đề nghị Nhà nước sớm ban hành cơchế phù hợp để việc triển khai, thực hiện các Đề án chương trình mục tiêu Quốcgia được thuận lợi hơn.

>> Xem thêm:  Công văn 429/BNN-TCCB danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp dạy nghề

+ Do nguồn kinh phí Bộ Xây dựng được cấp hàng năm còn rấthạn hẹp (khoảng 10 tỷ đồng/30 đơn vị), nên việc hỗ trợ cho các đơn vị gặp rấtnhiều khó khăn, trong khi hầu hết các đơn vị đầu có nhu cầu đầu tư rất lớn. Đềnghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ có liên quan xem xét để có kếhoạch tăng nguồn kinh phí dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” cho Bộ Xây dựngtrong những năm tới.

Rất mong sự quan tâm của Quý Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Cao Lại Quang (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu VP,TCCB, T(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Uông Đình Chất