BỘ XÂY DỰNG-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 354/BXD-TCCB
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá Dự án “ Tăng cường năng lực dạy nghề”

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi:Tổng cục Dạy nghề

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 1154/TCDN-KHTC ngày 17/7/2009 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thươngbinh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giáDự án "Tăng cường năng lực dạy nghề" thuộc Chương trình mục tiêu Quốcgia Giáo dục và đào tạo, Bộ Xây dựng báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1- Đánh giá việc phân bổ kinhphí Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo năm 2008:

- Năm 2008, tổng số kinh phí Dựán “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giáodục và đào tạo Bộ Xây dựng được cấp là 10.500.000.000 đ, trong đó có 2.000.000đ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Bộ Xây dựng chủ yếu phân bổ nguồn kinh phítrên để mua sắm trang thiết bị cho các phòng, các xưởng thực hành theo danh mụcphòng chuẩn, xưởng chuẩn đã được Bộ phê duyệt để đảm bảo tính thống nhất, ưutiên đầu tư cho các trường trực thuộc Bộ, các trường trọng điểm vùng, trọngđiểm nghề.

- Về thời gian và chế độ báocáo: Căn cứ số lượng kinh phí Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” cấp năm2008, căn cứ đề nghị của các trường, Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt danh mụcthiết bị chương trình mục tiêu và thông báo cho các trường trong tháng 3/2008để các đơn vị triển khai, thực hiện. Đồng thời, có văn bản hướng dẫn việc thựchiện mua sắm trang thiết bị chương trình mục tiêu theo hướng uỷ quyền cho cácđơn vị được quyết định hình thức mua sắm theo đúng quy định hiện hành. Hàngnăm, các đơn vị phải hoàn thành việc mua sắm trang thiết bị theo kế hoạch vàthời gian quy định, báo cáo kết quả về Bộ trước tháng 11 trong năm kế hoạch.Các vụ chức năng xem xét, nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị,làm cơ sở để xét duyệt danh mục thiết bị đầu tư cho các năm tiếp theo.

- Đối với các trường thuộc cácTổng công ty, kinh phí chương trình mục tiêu mua sắm trang thiết bị cấp cho cáctrường theo nguyên tắc Bộ Xây dựng hỗ trợ 50% và Tổng công ty có trường phảiđối ứng 50% kinh phí để mua sắm trang thiết bị cho các xưởng thực hành, thựctập nhằm tăng quy mô tuyển sinh, đa dạng hoá ngành nghề đào tạo và nâng caochất lượng đào tạo cho các trường. Cụ thể năm 2008, kinh phí hỗ trợ cho cáctrường thuộc doanh nghiệp là 5.650.000.000 đ tổng số kinh phí đối ứng của cácdoanh nghiệp đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các trường trực thuộc Tổng côngty đạt khoảng 4.500.000.000 đ;

- Đối với việc xây dựng tiêuchuẩn kỹ năng nghề năm 2008, Bộ Xây dựng đã giao cho các trường dạy nghề xâydựng 10 tiêu chuẩn kỹ năng nghề đối với các nghề thuộc ngành Xây dựng, theohướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008. Hiện nay, 10 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốcgia đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định, trước khi Bộ Xâydựng ký ban hành theo quy định.

2- Đánh giá việc quản lý và sửdụng kinh phí chương trình mục tiêu năm 2008 tại các đơn vị thụ hưởng dự án:

>> Xem thêm:  Các chế độ, chính sách của cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề như thế nào ?

- Về tổ chức triển khai kế hoạchđã được phân bổ: Căn cứ số lượng danh mục thiết bị đã được Bộ phê duyệt, cácđơn vị căn cứ hướng dẫn của Bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước để lập kếhoạch mua sắm, quyết định hình thức mua sắm và tổ chức mua sắm trang thiết bịtheo quy định;

- Do Bộ Xây dựng đã uỷ quyền chocác đơn vị trong việc mua sắm trang thiết bị, nên các đơn vị đã chủ động hơntrong việc tổ chức mua sắm và đều thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ vàcủa Nhà nước về việc mua sắm trang thiết bị chương trình mục tiêu;

- Kết quả tổng kết, đánh giá chothấy, tuy nguồn kinh phí chương trình mục tiêu không nhiều, nhưng dự án “Tăngcường năng lực dạy nghề” đã tạo cơ hội cho các trường được đầu tư trang thiếtbị dạy và học ngày càng đồng bộ, hiện đại và đã góp phần tích cực trong việcnâng cao chất lượng đào tạo nghề trong thời gian vừa qua.

3- Về kế hoạch phân bổ kinh phíchương trình mục tiêu năm 2009:

Năm 2009, Bộ Xây dựng được cấpkinh phí thực hiện dự án "Tăng cường năng lực dạy nghề" thuộc Chươngtrình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và đào tạo là 10.500.000.000 đ. Bộ Xây dựngtiếp tục đầu tư kinh phí cho các trường để mua sắm trang thiết bị phục vụ dạyvà học theo danh mục thiết bị phòng học chuẩn, xưởng chuẩn như đã nêu ở trên.Bộ Xây dựng đã triển khai phê duyệt danh mục thiết bị mua sắm theo chương trìnhmục tiêu cho các trường thuộc Bộ với tổng kinh phí là 10.220.000.000 đ (có bảntổng hợp chi tiết kèm theo), còn lại 280.000.000 đ để giao cho 4 trường triểnkhai biên soạn giáo trình dạy nghề đối với một số nghề mới mở của Ngành.

Bộ Xây dựng cũng đã có Văn bản hướngdẫn các trường triển khai, thực hiện việc mua sắm trang thiết bị chương trìnhmcụ tiêu như hướng dẫn của năm 2008. Vì vậy, hiện nay các trường đang triểnkhai thực hiện việc mua sắm trang thiết bị theo quy định.

4- Những thuận lợi và khó khăn:

- Thuận lợi: Bộ Xây dựng đã banhành danh mục các phòng chuẩn, các xưởng chuẩn và chủ động chỉ đạo các trườngxây dựng các Dự án đầu tư kinh phí chương trình mục tiêu theo từng giai đoạn2000 - 2005 và 2010 đã giúp cho việc quản lý và điều hành một cách thống nhất,sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp.

- Khó khăn:

+ Mặc dù được Kiểm toán Nhà nước,Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá Bộ Xây dựng quản lý tốt, hiệu quảkinh phí chương trình mục tiêu, nhưng trong quá trình thực hiện do cơ chế chínhsách của Nhà nước chưa kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, nên cũng như các Bộngành khác, Bộ Xây dựng vẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khaithực hiện, đặc biệt là cơ chế đối với các trường thuộc doanh nghiệp. Đề nghịNhà nước sớm ban hành cơ chế phù hợp để việc triển khai, thực hiện các Đề ánchương trình mục tiêu Quốc gia được thuận lợi hơn.

>> Xem thêm:  Thông tư 146/2007/TT-BQP hướng dẫn Quyết định 96/2006/QĐ-TTg về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ do Bộ Quốc phòng ban hành

+ Do nguồn kinh phí Bộ Xây dựngđược cấp hàng năm còn rất hạn hẹp (khoảng 10 tỷ đồng/30 đơn vị), nên việc hỗtrợ cho các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, trong khi hầu hết các đơn vị đầu cónhu cầu đầu tư rất lớn. Đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ cóliên quan xem xét để có kế hoạch tăng nguồn kinh phí dự án “Tăng cường năng lựcdạy nghề” cho Bộ Xây dựng trong những năm tới.

Rất mong sự quan tâm của QuýTổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Cao Lại Quang
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Lưu VP,TCCB, T(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Uông Đình Chất