CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354/CP-CN
V/v chỉ định thầu gói thầu Dịch vụ tư vấn cho hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc Dự án xây dựng HTKT xung quan Hồ Tây, Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (các công văn số 3491/UB-KH &ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2002, số 3612/UB-KH &ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2002 và số 680/UB-KH &ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1601/TC-TCĐN ngày 28 tháng 01 năm 2003) về việc của Bộ Tài chính (công văn số 1036/TC-TCĐN ngày 28 tháng 01 năm 2003) về việc chỉ định gói thầu Dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyển giao công nghệ cho hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quan Hồ Tây và việc đặt cọc cho phần vay vốn ODA của Cộng hoà áo cho hạng mục nêu trên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép về nguyên tắc được thực hiện gói thầu Dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyển giao công nghệ cho hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quan Hồ Tây theo hình thức chỉ định thầu.

2. Uỷ quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, xem xét quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định gói thầu nêu trên; phê duyệt hợp đồng và chỉ đạo thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

3. Giao Bộ Tài chính xem xét làm thủ tục đặt cọc cho phần vay vốn ODA của Cộng hoà áo theo đúng qui định của Chính phủ Việt Nam và điều kiện vay vốn của Cộng hoà áo./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng