BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 354/TCHQ-GSQL
V/v: thời hạn gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Qua kiểm tra, xem xét công văn số 02/CV-XP ngày 03/11/2008của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cao Sơn và công văn số 12192/HQHP-PNVngày 01/12/2008 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về thời hạn gửi kho ngoại quan lôhàng rượu Vodka Pháp nhập khẩu và gửi tại kho ngoại quan của Công tyVietracimex Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 48 Luật Hải quan năm 2005, khoản 4, Điều 24 Nghịđịnh 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Theo trình bày của Công tyvà báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng thì tính từ ngày 24/01/2007 – ngàyCông ty làm thủ tục nhập kho đến ngày 24/7/2008 là hết thời hạn lưu kho và thờigian gia hạn (không phải ngày 05/08/2008 như báo cáo của Cục Hải quan TP.HảiPhòng); Tính đến ngày 24/10/2008 là quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạnhợp đồng và hết thời gian gia hạn, nhưng chủ hàng không đưa hàng ra khỏi khongoại quan, thì Cục Hải quan TP. Hải Phòng phải tổ chức thanh lý hàng hóa gửikho ngoại quan theo quy định của pháp luật.

Việc Cục Hải quan TP. Hải Phòng mở tờ khai số 14160NK/KD/KVI ngày 27/10/2008 để Công ty nhập khẩu vào nội địa, trong khi hợp đồngthuê kho ngoại quan đã hết thời hạn hiệu lực là không đúng với quy định nêutrên.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng rút kinh nghiệm với cáctrường hợp tương tự và có biện pháp theo dõi, đôn đốc chủ hàng đưa hàng ra khỏikho ngoại quan ngay sau khi hết thời hạn thuê kho hoặc tổ chức thanh lý theoquy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh